در این نوشته با معنی شعر رستگاری فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

  • نوع قالب شعری: مثنوی
  • کتاب: شاهنامه
  • نویسنده: ابوالقاسم فردوسی

تو را دانش و دین رهانَد درست/درِ رستگاری ببایدت جست

دانش و دین تو را از هر حادثه ی خطرناکی کاملاً نجات می دهد؛ پس باید مسیر رهایی و نجات را جست و جو کنی.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
رهاندرها کندببایدت جستباید پیدا کنی
معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

نکات دستوری و آرایه ادبی:

درست و جست    قافیه

درست    مجاز از راه درست

در رستگاری جُستن    کنایه از راه خوشبختی و سعادت را رفتن

در رستگاری    اضافۀ تشبیهی

تو را    مفعول

دانش و دین    نهاد

«ت» در جملۀ «ببایدت جست» (تو باید جست و جو کنی):نهاد

چو خواهی که یابی زِ هر بد رها                         سر اندر نیاری به دام بلا

بُوی در دو گیتی ز بد رستگار                                          نکوکار گردی برِ کردگار

به گفتار پیغمبرت راه جوی                                دل از تیرگی ها بدین آب شوی

اگر می خواهی از بدی ها دور باشی و گرفتار بلا و سختی نشوی، اگر می خواهی در دو جهان (این دنیا و آخرت) از بدی در امان باشی و در حضور خداوند، انسان خوب و ستوده باشی، به سخنان پیامبر خود [حضرت محمد (ص)] عمل کن و درون خود را از پلیدی ها و گناه پاک کن.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
چواگریابیبیابی
سر اندر نیاریگرفتار نشویبُویباشی، بشوی
گیتیجهاننکوکارنیکوکار
گردیبشویبرپیش، نزد
کردگارخداوندگفتارسخنان
راه جویاطاعت کن، عمل کنتیرگیکار اشتباه و ناپسند
شویبشور
رستگارآسوده، پرهیزگار، سعادتمند
معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

نکات دستوری و آرایه ادبی:

بیت های 2، 3 و 4    موقوف المعانی هستند

رها و دام  تضاد معنایی

دام بلا    اضافۀ تشبیهی (بلا مانند دام است)

سراندر دام بلا نیاوردن    کنایه از گرفتار دام بلا نشدن

دل    مجاز از تمام وجود

آب    استعاره از سخنان پیامبر (ص) که شبیه آب، زلال است و سبب پاکی و تمیزی روح انسان می شود

اگر چشم داری به دیگر سرای/ به نزد نبی و وصی گیر جای

اگر امیدواری و انتظار داری که در جهانِ آخرت، آسوده خاطر باشی، به گفتار پیامبر (ص) و جانشین وی [حضرت علی (ع)] عمل کن.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دیگر سراجهان آخرتنزدپیش
نبیپیامبر (ص)گیر جایجایگاه پیدا کن
وصیجانشین، منظور حضرت علی (ع)
معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

نکات دستوری و آرایه ادبی:

چشم داشتن    کنایه از توقّع و انتظار داشتن، امیدواری

بر این زادم و هم براین بگذرم / چنان دان که خاک پی حیدرم

من به این عقیده و اعتقاد به دنیا آمدم و با همین عقیده خواهم مرد و تو آگاه باش که من از پیروان امیرالمومنین، حضرت علی (ع) هستم.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بر این زادماین طور به دنیا آمدمبگذرمبمیرم
پیپاحیدرلقب حضرت علی (ع)
معنی شعر رستگاری فارسی هفتم

نکات دستوری و آرایه ادبی:

خاک پی حیدرم    کنایه از تواضع و فروتنی بسیار

«م» در جملۀ «خاک پی حیدرم» (من خاک پای حضرت علی هستم)    نهاد؛ به معنای «من»

برچسب شده در: