در این نوشته با معنی شعر رقص باد، خنده ی گل فارسی پنجم همراه شما هستیم.

معنی شعر رقص باد، خنده ی گل فارسی پنجم

بخوان و حفظ کن

رقص باد، خنده ی گُل

  • شاعر: پروین دولت آبادی
  • قالب شعر: مثنوی

بادِ سرد، آرام بر صحرا گذشت/سبزه زاران، رفته رفته، زرد گشت

باد سردی، به آرامی، بر صحرا وزید و گذشت. سبزه زاران هم، کم کم، زرد شد. (پاییز از راه رسید.)

نکته دستوری:

باد سرد  ← ترکیب وصفی (باد  ←  موصوف و سرد  ←  صفت)

تک درخت نارون، شد رنگ رنگ/زرد شد آن چترِ شاداب و قشنگ

[به خاطر رسیدن پاییز] برگ های تک درخت نارون، رنگارنگ شد و آن برگ های زیبای درخت نارون که مانند چتری شاداب و زیبا بود، زرد شد.

آرایه ادبی:

درخت نارون به چتر تشبیه شده است؛ زیرا:

منظور از «چتر شاداب و قشنگ»، برگ های زیبای درخت نارون است که به شکل یک چتر می باشد.

نکته دستوری:

تک درخت نارون  ←  نهاد

چتر شاداب و قشنگ  ←  دو ترکیب وصفی است.

برگ برگِ گل به رقصِ باد، ریخت/رشته های بیدبُن از هم گسیخت

بر اثرِ وزشِ باد، تمام برگ های گل، بر زمین ریخت و شاخه های نازکِ درخت بید، از هم جدا و قطع شد.

آرایه ادبی:

رقص (رقصیدن) باد  ←  جان بخشی (تشخیص)

نکته دستوری:

بیدبُن  ←  واژه ی مرکب است. (= بیدبن  ←  بُن بید)

منظور از «رشته ها»، همان شاخه های نازک درخت بید است.

چشمه کم کم خشک شد، بی آب شد/باغ و بستان، ناگهان در خواب شد

چشمه، کم کم، خشک شد و دیگر آب نداشت. باغ و بوستان، به یک باره، به خوابِ زمستانی رفتند.

آرایه ادبی:

چشمه و آب  ←  تناسب

باغ و بستان  ←  تناسب

باغ و بستان  ←  در خواب شد  ←  جان بخشی

منظور از «در خواب شد»، خواب زمستانی است.

کرد دهقان، دانه ها در زیر خاک/کرد کوته، شاخه ی پیچانِ تاک

کشاورز، دانه ها را در دلِ خاک، کاشت و شاخه های بلند و پیچ در پیچ انگور را کوتاه کرد.

توجه:

مصراع دوم به هرس کردن اشاره دارد. (به کوتاه کردن شاخه های بلند درختان، هرس کردن می گویند.)

فصل پاییز و زمستان می رود/ بار دیگر، چون بهاران می شود

وقتی که دوباره، بهار بیاید، فصل پاییز و زمستان به پایان می رسند.

نکته دستوری:

«ان» در بهاران، مفهوم زمان دارد: زمان بهار (نباید با نشانه ی جمع، اشتباه شود.)

از زمین خشک، می روید گیاه/چشمه جوشد، آب می اُفتد به راه

از زمینِ خشک و بی روح، دوباره، گیاه می روید و چشمه می جوشد و پُر از آب می شود و آب بر روی زمین جاری می گردد.

نکته دستوری:

زمین خشک  ←  ترکیب وصفی

گیاه، چشمه و آب  ←  نهاد

بیت از سه جمله تشکیل شده است.

برگِ نو آرَد، درخت نارون            سبز گردد، شاخسارانِ کهن

از درخت نارون، برگِ تازه می روید و شاخه های قدیمی (شاخه های خشک)، دوباره، جوانه می زند و سبز می شود.

نکته دستوری:

برگ نو و شاخساران کهن، ترکیب وصفی هستند.

گل بخندد، بر سر گل بوته ها/ پُر کند بوی خوشِ گُل، باغ را

بر سر بوته ها، گل می روید و شکوفا می شود و بوی این گل ها، تمام باغ را پُر می کند.

آرایه ادبی:

گل بخندد  ←  تشخیص

نکته دستوری:

بیت از دو جمله تشکیل شده است.

گل  ←  نهاد

بوی خوش گل  ←  نهاد

باغ  ←  مفعول

باز می آید پرستو، نغمه خوان/باز می سازد در اینجا آشیان

دوباره، در فصل بهار، پرستو در حالی که آواز می خواند، بر می گردد و دوباره در اینجا، لانه اش را می سازد.

دیگر آرایه های ادبی:

در این جا قافیه ها و ردیف بیت ها را مشخص می کنیم:

بیت اول:

گذشت و گشت  ←  قافیه (ردیف ندارد.)

بیت دوم:

رنگ رنگ و قشنگ  ←  قافیه (ردیف ندارد.)

بیت سوم:

ریخت و گسیخت  ←  قافیه (ردیف ندارد.)

بیت چهارم:

آب و خواب  ←  قافیه (شد و شد  ←  ردیف)

بیت پنجم:

خاک و تاک  ←  قافیه (ردیف ندارد.)

بیت ششم:

می رود و می شود  ←  قافیه (ردیف ندارد.)

بیت هفتم:

گیاه و راه  ←  قافیه (ردیف ندارد.)

بیت هشتم:

نارون و کهن  ←  قافیه (ردیف ندارد.)

بیت نهم:

گل بوته ها و را  ←  قافیه (ردیف ندارد.)

بیت دهم:

نغمه خوان و آشیان  ←  قافیه (ردیف ندارد.)

محتوای شعر:

این شعر درباره ی تغییر فصل هاست. شاعر در این شعر، فصل ها را به زیبایی به تصویر می کشد، بعد از تابستان، فصل پاییز با زرد شدن سبزه زاران و برگ های درختان فرا می رسد. بعد از پاییز فصل به خواب رفتنِ باغ و بوستان است؛ یعنی فصل زمستان.

فصل پاییز و زمستان می رود            بار دیگر، چون بهاران می شود

دوباره بهار از راه می رسد و جهان و طبیعت خداوند بار دیگر زندگی و شادابی از سر می گیرد و شکوفه باران می شود.

پروین دولت آبادی:

از شاعران و بنیانگذاران شورای کتاب کودک بودند. در سال ۱۳۵۳ در اصفهان متولد شد و در ۲۷ فروردین ماه ۱۳۸۷ در تهران درگذشت. آثار وی عبارت اند از: گل بادام، شوراب، باز می آید پرستو نغمه خوان و …

برچسب شده در: