در این نوشته با معنی شعر ستایش ای همه هستی ز تو پیدا شده همراه شما هستیم.

معنی شعر ستایش ای همه هستی ز تو پیدا شده فارسی پنجم

شعر «ستایش: ای همه هستی ز تو پیدا شده» و معنی شعر:

ستایش

ای همه هستی ز تو پیدا شده

  • شاعر: نظامی گنجوی
  • قالب شعر: مثنوی
  • اثر: مخزن الاسرارا

ای همه هستی ز تو پیدا شده /خاک ضعیف از تو توانا شده

ای خدایی که تمام هستی و جهان به خاطر وجود تو آفریده و آشکار شده است و انسان به خاطر وجود تو توانا و قدرتمند گشته است.

واژهمعنی واژه
هستیوجود، آفرینش، جهان خلقت
معنی شعر ستایش ای همه هستی ز تو پیدا شده فارسی پنجم

آرایه ادبی:

پیدا و توانا   قافیه

شده و شده   ← ردیف

خاک ضعیف   ←  استعاره از انسان

از پیِ توست این همه امّید و بیم/هم تو ببخشای و ببخش، ای کریم

این همه امید و آرزو و این همه ترس و بیم به خاطر توست. ای خدای بخشنده، هم گناهان ما را ببخشا هم چیزهای خوب را به ما عطا کن (ببخش).

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
از پیبه دنبالکریم          بخشنده
معنی شعر ستایش ای همه هستی ز تو پیدا شده فارسی پنجم

آرایه ادبی:

بیم و کریم   قافیه

چاره ی ما ساز که بی یاوریم/گر تو برانی، به که روی آوریم؟

خدایا چاره ساز و مشکل گشای کار ما باش که ما به جز تو یاوری نداریم. اگر تو به ما توجّه نکنی پس ما با چه کسی رازهایمان و دردهایمان را بگوییم؟ (به چه کسی پناه بیاوریم؟)

واژهمعنی واژه
کهچه کسی
معنی شعر ستایش ای همه هستی ز تو پیدا شده فارسی پنجم

آرایه ادبی:

یاوریم و آوریم   قافیه

جز درِ تو، قبله نخواهیم ساخت/گر ننوازی تو، که خواهد نواخت؟

به جز تو کسی را ستایش نمی کنیم و حاجتمان را فقط از تو می خواهیم. اگر تو ما را مورد لطف قرار ندهی هیچکس نمی تواند به ما مهربانی و لطف کند.

واژهمعنی واژه
ننوازیمحبت نکنی
معنی شعر ستایش ای همه هستی ز تو پیدا شده فارسی پنجم

آرایه ادبی:

ساخت و نواخت   ←  قافیه

یارشو، ای مونسِ غمخوارگان/چاره کن ای چاره ی بیچارگان

ای همدم و یار همه ی رنج دیدگان و مشکل دارها، یار و همدم ما باش و ای چاره ساز دردهای بیچارگان، مشکلات ما را رفع کن.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
غمخوارگانرنج دیدگانبیمترس، خوف
چارهتدبیر، راه حلمونسهمدم، یار
خاکدر این بیت به معنی انسان
قبلهجهتی که ما نماز می خوانیم
بیچارگاندرماندگان، عاجزان
معنی شعر ستایش ای همه هستی ز تو پیدا شده فارسی پنجم

آرایه ادبی:

غمخوارگان و بیچارگان   ←  قافیه

برچسب شده در: