در این نوشته با معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم

شعر «صورتگر ماهر» و معنی شعر:

معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم
معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم

صورتگر ماهر

  • نوع قالب شعر: قصیده
  • شاعر: قاآنی شیرازی

راستی را، کسی می داند که در فصل بهار            از کجا گرد بیدار، این همه تنش و کار و

به راستی که کسی نمی داند که در فصل بهار این همه نقش و نگار از کجا به وجود آمده است؟

معنی دیگر: به راستی کسی نمی‌داند این همه نقش و نگار رنگارنگ و قشنگ (گل‌ها و سبزه‌های زیبا و…) در فصل بهار از کجا پیدا می‌شوند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
راستی رابه راستیپدیدارآشکار، پیدا، عیان
نقش و نگارتصاویر رنگارنگ و متنوع
معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

قافیه ←   بهار و نگار

مراعات نظیر ←   فصل بهار، نقش و نگار

واج آرایی ←   حروف «ر» و «د»

عقل ها، حیران شود کز خاکِ تاریکِ  نَژَند            چون برآید این همه کلاسی نغز کامکار؟

تمام عقل ها سرگشته و متعجب می شود که چگونه از این خاک تاریک و سرد، این همه گل های زیبا و خوش رنگ به جود آمده است؟

معنی دیگر: عقل‌ها از روییدن گل‌های زیبا و رنگارنگ از خاک تیره و تاریک متعجب می‌شوند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
برآیدرشد می کند، می رویدنغزخوب، نیکو
چونچگونه
حیرانمتحیر، متعجب، سرگشته
نژندتیره، غمگین، اندوهگین، سرد و نمناک
کامکارخوشبخت، کامروا، دلپسند
معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

قافیه ←   کامگار

آرایه تشخیص ←   عقل را حیرانی نسبت داده است

خاک تاریک ←   ترکیب وصفی

چون نپرسی کاین تماثیل از کجا آمد پدید؟            چون نجویی کاین تصاویر از کجا شد آشکار ؟

چرا نمی پرسی که این همه صورت و نگاره از کجا به وجود آمده اند؟ و چرا جست و جو نمی کنی که این همه تصاویر از کجا آمده اند؟

معنی دیگر: چرا سوال نمی‌کنی و پرس‌وجو نمی‌نمایی که این همه تصویر و شکل (گل‌ها سبزه‌ها و…) از کجا پدید می‌آیند.

واژهمعنی واژه
تماثیلجمع مکسر تمثال به معنی شکل ها، تصاویر و مجسمه
معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

قافیه ←   آشکار

کاین ←   مخفف که این

تکرار کلمات ←   کاین و چون و از

تماثیل و تصاویر ←   مترادف

برق از شوقِ که می خندد بدین سان قاه قاه ؟            ابر از حجر که می گرید بدین سان زار زار؟

رعد و برق از اشتیاق چه کسی است که این گونه با صدای بلند می خندد؟ ابر از دوری چه کسی است که اینگونه زار زار گریه می کند؟

معنی دیگر: رعد و برق از اشتیاق دیدن چه کسی با صدای بلند می‌خندد؟ ابر به خاطر دوری چه کسی گریه می‌کند؟

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
شوقشادیهجردوری
بدین ساناین گونه
معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

قافیه ←   زار زار

تضاد ←   آرایه تضاد بین «شوق و هجر»، «می خندد و می گرید» و «قاه قاه و زار زار»

کلمات قاه قاه و زار زار نام آوا هستند ←   نام آوا در زبان شناسی به واژه هایی گفته می شود که از صداهای موجود در طبیعت تقلید شده اند؛ مانند چهچهه، (آسمان) غرمبه شیهه، ترقه، شرشر و امثال آن

مراعات نظیر ←   بین «ابر و برق»، «خنده و گریه»

تشخیص ←   برق قاه قاه می خندد، ابر زار زار می گرید

کیست آن صورتگرِ ماهر که بی تقلیدِ غیر            این همه صورت بَرَد بر صفحه هستی به کار؟

آن نقاش ماهر و زبردست چه کسی است که بدون تقلید از دیگران این همه نقش و نگار در جهان به کار برده است.

معنی دیگر: این نقاش ماهر که بدون تقلید از دیگران این همه نقش زیبا در این دنیا کشیده است کیست؟

مفهوم:

خداوند بزرگترین نقّاش طبیعت است.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
صورتگرنقاشتقلید غیربدون تقلید از دیگران
معنی شعر صورتگر ماهر فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

قافیه ←   کار

صفحه هستی ←   ترکیب اضافی (اضافه ی تشبیهی)؛ عالم هستی به صفحه ی نقاشی تشبیه شده است

مراعات نظیر ←   صورتگر، صورت و صفحه

واج آرایی ←   حرف «س»، «ص» و «ر»

گام به گام قسمت های دیگر درس خوب جهان را ببین! و صورتگر ماهر

برچسب شده در: