در این نوشته با معنی شعر های درس آشنای غریبان فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی شعر های درس آشنای غریبان فارسی نهم

  • قالب شعر:  غزل
  • شاعر: قیصر امین پور
  • آثار: به قول پرستو، آینه های ناگهان، مثل چشمه مثل رود، در کوچۀ آفتاب، تنفس صبح

چشمه های خروشان تو را می شناسند/موج های پریشان تو را می شناسند

تعریف کردند شبی که رابعه به دنیا آمد در خانه پدرش پارچه و لباس کافی وجود نداشت که رابعه را در آن بپیچند و همچنین چراغی هم در خانه آن ها وجود نداشت.

واژهمعنی واژه
چشمه های خروشانانسان های پاک و آزاده
معنی شعر های درس آشنای غریبان فارسی نهم

آرایه ادبی:

واج آرایی    در حرف «ش»

چشمه، موج، خروشان    مراعات نظیر

 بیت، تشخیص دارد.

پرسش تشنگی را تو آبی، جوابی/ ریگ های بیابان تو را می شناسند

تو برای انسان های تشنۀ معرفت، همانند آب ارزشمند هستی. ریگ های بیابان هم ارزش تو را می دانند.

معنی دیگر:

تو برای انسان هایی که تشنۀ دانش هستند، مثل آب و جواب هستی.

آرایه ادبی:

پرسش، جواب    متضاد

تشنگی، آبی    متضاد

ریگ های بیابان    انسان های دردمند

نام تو رخصت رویش است و طراوت/ زین سبب برگ و باران تو را می شناسند

نام تو اجازۀ روییدن و شادابی است. به همین دلیل تمام گیاهان و قطره های باران تو را می شناسند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
رخصتاجازهطراوتشادابی
معنی شعر های درس آشنای غریبان فارسی نهم

آرایه ادبی:

باران    نماد پاکی

هم تو گل های این باغ را می شناسی / هم تمام شهیدان تو را می شناسند

تو همۀ انسان های خوب و شایستۀ این جهان را می شناسی و تمام شهیدان نیز تو را می شناسند.

آرایه ادبی:

گل ها    انسان های خوب و پاک

باغ    منظور دنیا

اینک ای خوب! فصل غریبی سر آمد /چون تمام غریبان تو را می شناسند

ای امام خوب ما، اکنون زمان غریبی و تنهایی به پایان رسید زیرا تمام انسان های غریب، تو را می شناسند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
فصلزمانسرآمدبه پایان رسید
معنی شعر های درس آشنای غریبان فارسی نهم

مفهوم بیت:

تو دیگر غریب نیستی و همه تو را می شناسند.

آرایه ادبی:

ای خوب    منظور امام رضا )ع)

کاش من هم عبور تو را دیده بودم /کوچه های خراسان تو را می شناسند

کاش من هم عبور تو را از خراسان دیده بودم. تمام مردم خراسان تو را می شناسند.

آرایه ادبی:

کوچه های خراسان    منظور مردم خراسان

برچسب شده در: