در این نوشته با معنی شعر های درس همنشین فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی شعر های درس همنشین فارسی نهم

دیدار یار غایب، دانی چه ذوق دارد؟/  ابری که در بیابان، بر تشنه ای ببارد

میدانی دیدن یاری که غایب بوده، چه ذوقی دارد؟ مثل تشنه ای است که در بیابان باشد و ابری برایش ببارد و سیرابش کند.

آرایه ادبی:

دیدن یار غایب به ابر تشبیه شده است.

چه بسیارند کسانی که لاف دوستی می زنند، امّا در حقیقت گرگ هایی در جامۀ گوسفندان هستند.

انسان های زیادی هستند که ادعای دوستی با ما دارند اما در حقیقت گرگ هایی هستند که در لباس گوسفند پنهان شده اند.

تا توانی می گریز از یار بد/یار بد، بدتر بود از مار بد

تا می توانی از دوست بد ، دوری کن زیرا دوست بد از مار بد، ترسناک تر است.

واژهمعنی واژه
می گریزدوری کن
معنی شعر های درس همنشین فارسی نهم

آرایه ادبی:

یار بد، بدتر بود از مار بد ←   تشبیه «یار بد به مار»

 یار و مار ←   جناس

مار بد، تنها تو را بر جان زند/ یار بد، بر جان و بر ایمان زند

مار بد، فقط به جسمت آسیب می رساند امّا دوست بد، علاوه بر جسم و جانت، ایمان و اعتقادت را از بین می برد.

با بدان کم نشین که صحبت بد /گرچه پاکی، تو را پلید کند

با افراد بد، هم نشین نباش زیرا هم نشینی با بدان، تو را ناپاک و آلوده می کند هرچند که تو پاک باشی.

واژهمعنی واژه
پلیدزشت
معنی شعر های درس همنشین فارسی نهم

آرایه ادبی:

پلید و پاکی ←   تضاد

آفتابی بدین بزرگی را / لکه ای ابر، ناپدید کند

لکه ای ابر، آفتاب به این بزرگی را پنهان و ناپدید می کند.

مفهوم بیت:

دوستی با افراد بد، انسان را آلوده می کند. بدی های کوچک، می توانند خوبی ها را از بین ببرند.

آرایه ادبی:

آفتاب ←   منظور انسان است

 لکه ابر ←   منظور دوست بد است

هرکه با بدان نشیند اگر نیز طبیعت ایشان در او اثر نکند، به طریقت ایشان متّهم گردد.

انسانی که با افراد بد دوست باشد اگر رفتار دیگران بر روی او اثر نکند به راه و روش آن ها متهم می شود.

پسر نوح با بدان بنشست /خاندان نبوّتش گم شد

پسر نوح به خاطر هم نشینی با انسان های بد، از خاندان پیغمبری رانده شد و از قداست و بزرگی افتاد.

واژهمعنی واژه
نبوتپیغمبری
معنی شعر های درس همنشین فارسی نهم

آرایه ادبی:

نبوّت و نوح ←   مراعات نظیر

بیت به داستان حضرت نوح اشاره دارد   »تلمیح»

سگ اصحاب کهف، روزی چند/ پی نیکان گرفت و مردم شد

سگ اصحاب کهف چند روزی به دنبال انسان های نیک رفت و جایگاهی انسانی پیدا کرد.

واژهمعنی واژه
نیکانانسان های خوب
معنی شعر های درس همنشین فارسی نهم

آرایه ادبی:

بیت به داستان اصحاب کهف اشاره دارد  ←  «تلمیح»

همنشین تو از تو به باید  /تا تو را عقل و دین بیفزاید

هم نشین تو باید از تو بهتر باشد تا چیزی به عقل و دین تو اضافه کند.

مفهوم بیت:

دوست انسان باید باعث رشد عقلی و علم و دین او شود.

معنی کلمات درس همنشین فارسی نهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
خرسندیخشنودیطریقتراه
مصاحبتهم نشینیشکیباصبور
خصالویژگی هامصائبجمع مصیبت، سختی ها
لاف دوستیادعای دوستیجامهلباس
آیینروشمنشرفتار
طبیعتاخلاق و رفتارمی گریزفرار کن
پلیدزشتنبوتپیغمبری
نیکانانسان های خوبمتهمتهمت زده شده، بد نام
معنی کلمات درس همنشین فارسی نهم

برچسب شده در: