در این نوشته با معنی شعر وطن فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی شعر وطن فارسی یازدهم

  • نویسنده: نظام وفا
  • قالب: مثنوی
  • وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (رشته انسانی)

منم پورِ ایران و نام آورم / ز نیروی شیران بود گوهرم

قلمرو فکری:

من فرزند ایران زمین ام و سرشناس. گوهره و نژاد من از نژاد مردان دلاور است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
پورفرزند مذکّر، پسرنام آورسرشناس
بودمی باشد
گوهرسنگ گران بها از قبیل مروارید، الماس
معنی شعر وطن فارسی یازدهم

بیت ←   3 جمله

قلمرو ادبی:

نام آورم و گوهرم ←   قافیه

شیر  ←  استعاره از مردان دلاور

گوهر  ←  مجاز از اصل، نژاد

واج آرایی حروف «ن» و «م»

پیام:

میهن دوستی

کنم جان خود را فدای وطن /که با او چنین است پیمان من

قلمرو فکری:

من با وطن خویش عهد و پیمان بسته ام که جانم را در راهش فدا کنم.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژه
وطنمیهن
معنی شعر وطن فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

مرجع «او»  ←  وطن

قلمرو ادبی:

وطن و من  ←  قافیه

با وطن پیمان بسته ام  ←  جانبخشی

واج آرایی حرف «ن»

پیام:

جانفشانی برای میهن

دفاع از وطن، کیش فرزانگی است/گذشتن ز جان، رسم مردانگی است

قلمرو فکری:

راه و رسم خردمندان، دفاع از وطن است. مردانگی آن است که جان را در راه وطن فدا کنی.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
کیشآیین، دین، مذهبفرزانگیدانایی، خردمندی
رسمآیین
معنی شعر وطن فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

فرزانگی و مردانگی ←   قافیه (است:ردیف)

از جان گذشتن  ←  کنایه از جانفشایی و ایثار

پیام:

جانفشانی برای میهن

کسی کز بدی، دشمن میهن است /به یزدان که بدتر ز اهریمن است

قلمرو فکری:

کسی که از روی بدذاتی، دشمنِ وطن باشد (با دشمن، سازش کند)، به خدا قسم، از شیطان هم بدتر است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
یزدانخدااهریمنشیطان
معنی شعر وطن فارسی یازدهم

بیت ←   3 جمله

به یزدان  ←  حذف «سوگند می خورم» به قرینه معنایی

قلمرو ادبی:

میهن و اهریمن ←   قافیه (است:ردیف)

بدی و بد  ←  جناس

پیام:

میهن پرستی

مرا اوج عزّت در افلاک توست/به چشمان من، کیمیا خاک توست

قلمرو فکری:

اوج عزت و سربلندی من، در آسمان میهن من است و خاک کشورم مانند کیمیا با ارزش است.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اوجبالاترین درجهعزّتسربلندی
افلاکجمع فلک، آسمان ها
کیمیامادّه ای فرضی که به گمان پیشینیان، فلزاتی مانند مس و قلع را به طلا و نقره تبدیل می کند
معنی شعر وطن فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

«را» در «مرا اوج عزّت»  ←  «را»ی فک اضافه

قلمرو ادبی:

افلاک و خاک ←   قافیه (توست  ←  ردیف)

کیمیا خاک توست  ←  تشبیه فشرده

چشم  ←  مجاز از نگاه و نظر

پیام:

میهن پرستی

رَود ذرّه ای گر ز خاکت به باد/به خون من آن ذرّه آغشته باد

قلمرو فکری:

اگر ذره ای از خاک سرزمین من از دست برود، حتما در آن ذره، خون من را می بینی که برای گس گرفتنش ریخته شده. (یعنی نمی گذارم خاک سرزمینم از دست برود حتی در این راه کشته شوم)

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژه
آغشتهتر شده، آمیخته
معنی شعر وطن فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

افلاک و خاک ←   قافیه (توست  ←  ردیف)

باد نخست(نسیم) باد دوم(فعل دعایی)  ←  جناس همسان

به باد رفتن  ←  کنایه از نابود شدن

به خون من آغشته باد  ←  کنایه از جان فشاندن

واژه آرایی کلمۀ «ذره»

ذره  ←  مجاز از مقدار اندک

خاک و باد  ←  تناسب

واج آرایی حروف «ر» و «ب»

پیام:

جانفشانی برای میهن

برچسب شده در: