در این نوشته با معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم

معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم
معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم

شعر «کار و شایستگی» و معنی شعر:

شعر

کار و شایستگی

  • شاعر: پروین اعتصامی
  • قالب شعر: قطعه
  • اثر: دیوان قصاید

جوانی، گه کار و شایستگی است/گه خودپسندی و پندار نیست

جوانی، هنگام کار کردن است و زمان غرور و خیال پردازی نیست.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
گههنگامخودپسندیغرور
پندارخیال پردازی
معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم

چو بفروختی، از که خواهی خرید؟/متاع جوانی به بازار نیست

وقتی جوانی را از دست دادی، هرگز نمی توانی آن را بخری زیرا کالای با ارزش جوانی در بازار نیست.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
متاعکالای با ارزشبازارمنظور دنیا
معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم

آرایه ادبی:

متاع جوانی ←  تشبیه »جوانی به کالا تشبیه شده است»

بفروختی، متاع، بازار، خرید ←   مراعات نظیر

غنیمت شمر، جز حقیقت مجوی/که باری است فرصت، دگر بار نیست

قدر فرصت ها را بدان و فقط به دنبال حقیقت باش زیرا فرصت یک بار برای انسان پیش می آید.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
غنیمتقدر دانستنبارییک بار
معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم

مپیچ از ره راست، بر راه کج/چو در هست، حاجت به دیوار نیست

از راه راست منحرف نشو. وقتی در هست چرا از دیوار بالا می روی؟

مفهوم بیت:

به سمت کارهای بد و ناشایست نرو

آرایه ادبی:

راست، کج ←    متضاد

 مپیچ از ره راست ←    کنایه از منحرف شدن

در، دیوار ←  مراعات نظیر

ز آزادگان، بردباری و سعی /بیاموز، آموختن عار نیست

از انسان های آزاده، صبر و تلاش بیاموز زیرا آموختن، عیب و زشت نیست.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بردباریصبرآزادگانجوان مردان
عارعیب، ننگ
معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم

به چشم بصیرت به خود در نگر /  تو را تا در آیینه، زنگار نیست

تا زمانی که دلت دچار گناه و آلودگی نشده، از روی آگاهی به خود نگاه کن »به خودشناسی بر«.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بصیرتآگاهیدَر نگرنگاه کن
زنگارآلودگی »منظور گناه»
معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم

آرایه ادبی:

آیینه ←   منظور دل

همی دانه و خوشه، خروار شد /ز آغاز، هر خوشه خروار نیست

هر دانه ای اول به خوشه و بعد به خروار تبدیل می شود.  از اول هر خوشه، خروار نبوده است.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
خروارمقدار بار یک الاغخوشهچند دانۀ به هم پیوسته
معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم

مفهوم بیت:

انسان ها برای رسیدن به هدف باید اندک اندک و گام به گام قدم بردارند.

آرایه ادبی:

بیت مورد نظر یادآور ضرب المثل ←   قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود.

همه کار ایام، درس است و پند /  دریغاً که شاگرد هشیار نیست

همۀ کار روزگار، درس و پند دادن است. افسوس که شاگرد هوشیار و آگاهی وجود ندارد.

واژهمعنی واژه
دریغاًافسوس
معنی شعر کار و شایستگی فارسی نهم

آرایه ادبی:

درس، شاگرد ←   مراعات نظیر

برچسب شده در: