معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم + معنی کلمات و آرایه های ادبی

در این نوشته با معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم

دنیا را خیره کردند با آنکه در دستانشان جز سنگ نبود.

دنیا را متعجب کردند با اینکه در دست هایشان جز سنگ، چیز دیگری نبود.

واژهمعنی واژه
دنیامردم دنیا
معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

دنیا ←    مجاز کل به جزء

چونان مشعل ها درخشیدند و چونان بشارت از راه رسیدند، ایستادگی کردند، خروشیدند و شهید شدند.

مثل آتش ها درخشیدند و مثل مژدۀ پیروزی از راه رسیدند. استقامت کردند، فریاد زدند و شهید شدند.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بشارتمژده، خبر خوشخیانتبی وفایی
خروشیدندفریاد زدند و اعتراض کردند
ایستادگی کردندمقاومت کردند
معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

چونان مشعل درخشیدند ←    تشبیه:

چونان ←    ادات تشبیه

مشعل ها ←    مشبه به

درخشیدند ←    وجه شبه

آن ها(کودکان فلسطینی) ←    مشبه

چونان بشارت از راه رسیدند ←    تشبیه

چونان ←    ادات تشبیه

بشارت ←    مشبه به

از راه رسیدند ←    وجه شبه

آن ها (کودکان فلسطینی) ←    مشبه

آه ای لشکریان خیانت و مزدوری ها! هرقدر هم که تاریخ، درنگ کند، به زودی کودکان سنگ، ویرانتان خواهندکرد!

آه ای اصحاب و یاران فریب و خیانت، هر قدر هم که زمان صبر کند، به زودی بچههای سنگ، نابودتان خواهند کرد.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
درنگ کندصبر کندغزّهشهری در فلسطین
مزدورخود فروخته، جیره خوار
معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

تاریخ درنگ کند ←    تشخیص

«تان» در «ویرانتان» ←    مفعول

ای دانش آموزان غزه! به ما بیاموزید که چگونه سنگ در دستان کودکان، حماسه می آفریند؟

ای دانش آموزان غزه، به ما یاد بدهید که چگونه سنگ در دست های کودکان، شجاعت می آفریند؟

واژهمعنی واژه
حماسه می آفریندشجاعت خلق می آفرینند
معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

حماسه می آفریند ←    تشخیص

ای فرزندان غزه! با تمام توانتان بتازید و در راهتان استوار بمانید، در گسترۀ نبردهاتان پیش بروید.

ای فرزندان غزه، با تمام قدرت، حمله کنید و در راهتان محکم بمانید و در بیشتر نبردها جلو بروید.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
تواننیروبتازیدحمله کنید
گسترهمیداناستوار بمانیدمحکم ایستادگی کند
معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم

ای دوستان کوچک ما سلام! برای چیدن زیتون مهیا باشید! در لحظه هایی که درختان زیتون، بارور می شوند وطنی زاده می شود در چشم ها و افقی دیگر، نمایان، چهرۀ قدس، درخشان و رخسارۀ فلسطین پرفروغ و تابان باد

وقتی که درختان زیتون، پرثمر می شوند و صلح و آرامش به وجود می آید، سرزمین و ملتی تازه به دنیا می آید، در آن لحظه چهرۀ فلسطین نورانی می شود.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
مهیّاآمادهبارورمیوه دار
زاده می شودمتولد می شودافقیکرانه آسمان
نمایانآشکارپر فروغروشن
رخسارهچهره
معنی شعر کودکان سنگ فارسی هشتم

نکات دستوری و آرایه های ادبی:

زیتون نماد صلح است

چهره و رخساره فلسطین ←    تشخیص

برای چیدن زیتون مهیا باشید ←    کنایه از زندگی در صلح و صفا

چهرۀ قدس ←    تشخیص

محمود درویش (۲۰۰۸-۱۹۴۲ م):

از بزرگ ترین شاعران معاصر عرب است که شعر او با انقلاب، مبارزه و پایداری پیوندی آشکار دارد، عشق به سرزمین فلسطین و استقلال آن از درون مایه های اصلی شعر او است.

نزار قبانی (۱۹۹۸–۱۹۲۳ م):

از بزرگترین شاعران و نویسندگان عرب، متولد شهر دمشق سوریه است. او به زبان های فرانسوی، انگلیسی و اسپانیایی مسلط بود. سروده های او سرشار از عشق و عاطفه به انسانیت است.

همچنین ببینید: معنی شعر پرنده آزادی فارسی هشتم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه