معنی نیایش فارسی یازدهم +❤️معنی کلمات و قلمرو ها

در این نوشته با معنی نیایش فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی نیایش فارسی یازدهم

  • شاعر: ملّا محسن فیض کاشانی
  • قالب: قصیده
  • وزن: فعولن فعولن فعولن فعل (رشته انسانی)

الهی، ز عصیان، مرا پاک کن/در اعمالِ شایسته، چالاک کن

قلمرو فکری:

خدایا، وجود مرا از سرپیچی پاک کن و مرا در انجام رفتارهای درست، زرنگ و چابک و توانا بگردان.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
الهیخدای منعصیانسرکشی
اعمالجمع عمل، کردارچالاکچابک، تیزو بز
معنی نیایش فارسی یازدهم

بیت ←   3 جمله

قلمرو ادبی:

پاک و چالاک ←   قافیه (کن ←   ردیف)

در دستان خدا بودن  ←  کنایه از تحت فرمان و قدرت الهی بودن

واج آرایی حرف «ک» و مصوّت «ا»

پیام:

درخواست توفیق به کار نیک

به عصیان سراپای آلوده ام  / سراپا ز آلودگی پاک کن

قلمرو فکری:

همه وجودم را گناه و نافرمانی از تو فرا گرفته و تو (لطفی کن و) مرا از این آلودگی های گناه پاک کن.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
آلودهناپاکآلودنناپاک شدن
معنی نیایش فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

پاک    قافیه (کن ←   ردیف)

سراپا  ←  مجاز از همۀ وجود

واژه آرایی کلمۀ «سراپا»

آلوده ام و آلودگی  ←  جناس از گونه اشتقاق (رشته انسانی)

واج آرایی مصوّت «ا»

پیام:

درخواست پالایش روان

دلم را بده عزم بر بندگی /نه چون بی غمانم هوسناک کن

قلمرو فکری:

مرا توانی بده که فرمانبردار تو باشم و نه مانند انسان های بی درد مرا به سوی هوا و هوس بران.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
عزمقصد، توانچونمانند
بی غمانانسان های بی تفاوت
هوسناکآنکه در پی هوس های خود باشد
معنی نیایش فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

بی غمانم  ←  جهش ضمیر (من را چون بی غمان)

قلمرو ادبی:

هوسناک    قافیه (کن ←   ردیف)

دل  ←  مجاز از خود سراینده

بندگی  ←  کنایه از فرمانبرداری

من چون بی غمان  ←  تشبیه

واج آرایی حروف «ب» و «ن» و مصوّت «ا»

پیام:

درخواست توفیق به فرمانبرداری

به خاک درت گر نیارم سجود/مکافات آن بر سرم خاک کن

قلمرو فکری:

خداوندا، اگر تو را عبادت نکنم، به مجازات این عمل مرا بیچاره و بدبخت کن.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دردرگاهنیارمنیاورم
مکافاتکیفر
معنی نیایش فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

قلمرو ادبی:

خاک    قافیه (کن ←   ردیف)

سجده آوردن  ←  کنایه از فرمانبرداری

بر سر خاک کردن  ←  کنایه از بیچاره و خوار کردن

واژه آرایی کلمۀ «خاک»

واج آرایی حروف «ر» و «ک» و مصوّت «ا»

پیام:

درخواست توفیق به بندگی

نشاطی بده در عبادت مرا /دلِ لشکر دیو، غمناک کن

قلمرو فکری:

کمک کن که تمام عبادت هایم را با نشاط و بدون تنبلی به جای آورم، چرا که با این کمکت به من، لشگر شیطان را (که از تنبلی انسان لذت می برند) غمگین خواهی کرد.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
نشاطشور و شوقعبادتبندگی و نماز
معنی نیایش فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

«را» در «مرا»  ←  حرف اضافه

قلمرو ادبی:

غمناک    قافیه (کن ←   ردیف)

دل را غمناک کردن  ←  کنایه از ناامید کردن

دیو  ←  استعاره از شیطان

واج آرایی حرف «ک» و مصوّت «ا»

پیام:

درخواست شوق و شور بندگی

به حشرم بده نامه در دست راست /ز هولم در آن روز بی باک کن

قلمرو فکری:

در رستاخیز نامه کردارم را به دست راستم بده و کاری کن که من از این روز نهراسم و ترسی نداشته باشم.

قلمرو زبانی:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
حشررستاخیز، قیامتهولترس
بی باکنترس
معنی نیایش فارسی یازدهم

بیت ←   2 جمله

حشرم  ←  جهش ضمیر

قلمرو ادبی:

بی باک    قافیه (کن ←   ردیف)

نامه در دست راست دادن  ←  کنایه از خوشبختی و عاقبت به خیری

نامه  ←  مجاز از اعمال انسان

واج آرایی حروف «ب»، «ر» و «ه – ح» و مصوّت «ا»

پیام:

درخواست یاری در روز رستاخیز

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه