در این نوشته با معنی و ترجمه کنز الحکمه صفحه 44 عربی هشتم همراه شما هستیم.

معنی و ترجمه کنز الحکمه صفحه 44 عربی هشتم

بخوانید و ترجمه کنید

1- اَلاِنسانُ بِعَقلِهِ.

1- انسان به عقلش است.

2- اَلعَقلُ حُسامٌ قاطِعٌ.

2- عقل، شمشیر برنده است.

3- اَلعَقلُ حِفظُ التَّجارِبِ

عقل، حفظ تجربه هاست.

4- ثَمَرَهُ العَقلِ مُداراهُ النّاسِ.

میوه عقل مدارا کردن با مردم است.

5- غایَهُ العَقلِ الإعترافُ بِالجَهلِ.

پایان عقل اعتراف به نادانی است.

برچسب شده در: