در این نوشته با معنی کلمات تندگویان فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات تندگویان فارسی ششم

  • نوع نثر: نثر ساده و روان
  • بر گرفته از کتاب: زندگینامه ی شهید تندگویان
  • نوع قالب شعری: شعر آزاد
  • شاعر: سیّد حسن حسینی

دلا دیدی آن عاشقان را؟

جهانی، رهایی در آوازشان بود

و در بند حتی

قفس، شرمگین از شکوفایی پروازشان بود

ای دل آن عاشقان را دیدی؟ یک جهان رهایی در آواز آن ها بود، حتی زمانی که اسیر بودند، زندان از شکوفایی شوق پرواز آن ها خجالت زده بود.

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دلاای دلشرمگینخجالت زده
معنی کلمات تندگویان فارسی ششم

نکات دستوری و آرایه ادبی:

یک جهان←    کنایه از مقدار زیاد

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
جُرمگناهنیروهاسربازان و سپاهیان
اسارتاسیر شدن، گرفتاریمحیطفضا، گرداگرد
محبّتعشقصحنهمیدان، پهنه
خاندانخانواده، تبار، دودمانزینتزیبایی، آرایش، زیور
دژخیماندشمنانساعیسعی کننده، کوشا
تلاوتخواندن، قرائت کردنغافلبی خبر، فراموشکار
جلساتنشست هااستقبالپیشواز
سرشارپُر، انباشتهاستقامتپایداری و مقاومت
خاموشساکتمدّعیانادّعا کنندگان
تأسیسایجاد، پی ریزی، تشکیل
بی رحمانهبا سنگ دلی و بی رحمی
تحصیلیادگیری، به دست آوردن
انتشارمنتشر کردن، چاپ کردن
انتقالجابجایی، نقل مکان کردن
جدّیکوشا، وظیفه شناس، سختگیر
تأمین می کردآماده می کرد، فراهم می کرد
اقداماتجمع اقدام، دست زدن به کارها
تحقّقانجام، اجرا، به حقیقت پیوستن
به پا خاستهایستاده، آماده برای قیام و مبارزه
حقایقجمع حقیقت، حقیقت ها، راستی ها
غریبانهغریب وار، دور از وطن و تنها بودن
یوسف گم گشتهدر اینجا، منظور مهندس تُندگویان، است
هیئتگروهی که در ایّام محرّم عزاداری می کنند
ایثاراز خودگذشتگی، کسی را بر خود برتری دادن
تحمیلیکسی را به پذیرش چیزی وادار بکنند، وادار شده
مُبادلهرد و بدل کردن، چیزی را دادن و چیزی را گرفتن
پالایشگاهمحلّی برای صاف و پالایش کردن موادّی مثل نفت خام
جهانیدر این شعر به معنی بسیار زیاد، مفهوم بزرگی می دهد
بندطناب، زنجیر، ریسمان؛ در این شعر به معنی زندان است
مناطقجمع منطقه، بخشی از یک سرزمین مانند شهرها و روستاها
تبعیدکسی را از وطن خود به جای دیگر فرستادن، دور کردن، راندن
اعلامیّهبرگی شامل نوشتهای معمولاً سیاسی یا مذهبی برای پخش عمومی، آگهی
آزادگاندر این درس به معنی اسیران جنگی ایرانی آزاد شده پس از جنگ ایران و عراق؛ واژه ی «آزاده» در اصل، به معنی آزاد، وارسته، نجیب
حقوق بشرمجموعه ی حق ها و آزادی های اختصاص یافته به عنوانِ حقّ طبیعی انسان که باید از جانب همه ی قدرت های سیاسی، محترم شمرده شود
معنی کلمات تندگویان فارسی ششم

پیام:

در این درس به عظمت و دلاوری های ایرانیانی اشاره شده است که با دلیری، جان خود را در راهِ سربلندی سرزمین شان فدا کرده اند و به همه ی ما آموختند که با تمام وجود در راهِ بزرگی ایران، تلاش و کوشش کنیم تا همچون گذشته، سرافراز و سربلند بدرخشد. مهندس تُندگویان هم از جمله انسان های بزرگی بود که در برابر دشمنان عراقی تا آخرین نفس، مبارزه کرد و در راه وطنش به شهادت رسید. روحش شاد!

برچسب شده در: