در این نوشته با معنی کلمات درس آداب مطالعه فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس آداب مطالعه فارسی ششم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دویمدومنظرنگاه
سیّمسوممحنترنج، درد، اندوه
شدتسختی‌ هاحاصل شودبه دست آید
زوالنابودیسلاطینپادشاهان
مُلککشور، پادشاهیعبرت گرفتنپند گرفتن
تعالیبلند مرتبه، برتررسولانفرستادگان، پیامبران
بدانبه آنثابتپابرجا، استوار
نظم ‌خوانیشعرخوانینظمشعر
ادا خواهد کردبیان خواهد کردخامبی تجربه، ناآگاه
جماعتمردم، گروه، عدّهراغبمایل، علاقه‌مند
طعامغذااعتدالمیانه ‌روی
وقت وقتگاه گاهیسبُکخوار، پَست
محالناممکن، غیر ممکنگزافدروغ، لاف، بیهوده
آهنگوزن، ریتمهمان نیزهمچنین
مستمعشنوندهملولغمگین، خسته، دلسرد
گیتیجهان هستیپیشهکار
کژیکجی، ناراستی و دروغبتربدتر
بِهبهتر، خوبتر«به» در «به گیتی»در، درون
به بیچارگان بربرای بیچارگانببایدباید
فروغروشنیکوکه او، کسی
گرداطراف، دور و برفروغروشنی
به کار اندروندر کارکاستینقص و کمبود
درستحرف راستدانبدان، آگاه باش
خیرهبیهودهچهچرا
دروغ آزمایدروغگورایفکر و اندیشه
گشادهوسیع، آشکار، بی پرده
عجایبجمع عجیب، شگفتی ها
چُستچابک، تند و تیز، چالاک
نثرنوشته، متنی که شعر نباشد
تکبیربزرگ شمردن، الله اکبر گفتن
کاستیبدی، عیب، دروغ و ناراستی
لایقشایسته، توانا، دارای سررشته
ادا کردن قصهبازگو کردن قصه، خواندن قصه
احوالجمع حال، سرگذشت، شرح حال
تسلیآرامش دادن، کاستن از غم و اندوه کسی
ادارمز و اشاره، حرکتی که از روی تقلید باشد
ناپاک رایفکر ناسالم، بداندیش، دارای افکار منفی و بد
فاتحهآغاز کار، اوّل چیزی، گشایش، در اینجا خواندنِ سوره‌ی فاتحه (حمد) برای طلب آمرزش
معنی کلمات درس آداب مطالعه فارسی ششم

واژگان هم خانواده درس «آداب مطالعه»:

بیت – ابیاتثابت – اثبات
راغب – ترغیبسلاطین – سلطان
نوع – انواعناظم – نظم
جماعت – جامعه – اجتماعاعتدال – معتدل
املاک – ملکحال – احوال
عجایب – عجیب – تعجبتجربه – تجارب – مجرب
ثابت – ثباتمستمع – سمع
رسول – مرسل – رسولان
معنی کلمات درس آداب مطالعه فارسی ششم

واژگان متضاد درس «آداب مطالعه»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
مجهولمعلومعالمجاهل
دوستدشمنخامپخته
فایدهضرر زیانآزاداسیر
سبکسنگین، وزینحاضرغایب
ملولشاد و خوشحال  
معنی کلمات درس آداب مطالعه فارسی ششم

برچسب شده در: