معنی کلمات درس آدم آهنی و شاپرک فارسی هفتم

در این نوشته با معنی کلمات درس آدم آهنی و شاپرک فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس آدم آهنی و شاپرک فارسی هفتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
ملّتمردمسروریسربلندی، عزت
تقدیرسرنوشتمرتبهدفعه، بار
جالبدر خور توجه، زیباآهنیناز جنس آهن
خشن (صدای خشن)ناخوشایندفهرستلیست
اصلاًبه هیچ وجه، هرگزموذیانهبا شیطنت
جلبجذبنچشیده اممزه نکرده ام
فرق داشتتفاوت داشتغلطنادرست، ناصحیح
تحسینتشویق، آفرین گفتنافکارجمع فکر
ملاقاتدیدار با کسیانبوهتعداد فراوان
به سراغ او آمدبه دنبال او آمدسرشناسمشهور، معروف
عصبانیتخشم و ناراحتینگرانمضطرب
نجواصحبت آرامغرّشصدای بلند و ترسناک
مؤدّبانههمراه با ادبمرتّباًدائم، همیشه
بدجنسبد ذات، بد سرشتگونهچهره، صورت
زمزمهکلام زیر لبشتابسرعت بالا
نمی گذارماجازه نمی دهمببلعدیکجا بخورد
غژغژنام آوا، صوتکنجکاوجست و جو گر
فشرده شددرد گرفتملافهپارچه ی روانداز
رایحهبوی خوشخش خشصوت، نام آوا
جذاب ترینزیباترین دوست داشتنی ترین
خرخرصدای ناصاف و آزاردهنده (نام آوا، صوت)
به موقعدر زمان مناسب، سر وقت
خیره می شدندبا دقت نگاه می کردند
متأسفانهبدبختانه، با ناراحتی و افسوس
خوشاینددلنشین، دوست داشتنی
مطمئنماطمینان دارم، یقین دارم
التماسدرخواست عاجزانه، خواهش و اصرار
بلافاصلهبدون اتلاف وقت، سریع، فوراً
سکوت حاکم شدهمه جا را سکوت گرفت
معنی کلمات درس آدم آهنی و شاپرک فارسی هفتم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها