در این نوشته با معنی کلمات درس آزادی فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس آزادی فارسی هشتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دُرُشتزبر، خشنرخچهره
فرازندهبلند کنندهنوازندهنوازشگر
نژنداندوهگینچرخ بلندآسمان
کایمخفف که ایویو ای
جیبیقهعزیزیارجمندی
دولتخوشبختی، سعادتعزتارجمندی، سربلندی
بگشادیباز کردیبنهادیقرار دادی
ثناشکر، سپاسعطابخشش
سُفتنسوراخ کردن، ساییدنحداندازه، مقدار
پنداراندیشه، خیال، غروررَخشاسب
مغروراز خود راضیدولتخوشبختی
خرفکم عقلخَموشساکت باش
زین ساناینگونهگامقدم
خواریذلت، پستیعزتسرافرازی، سربلندی
بهبهترچاشت     ناهار، غذای ظهر
زینمخفف از ایننی امنیستم
خورمبخورمآشاممبیاشامم
افتادگیتواضع و فروتنیآزادیرهایی
آزادگیجوانمردی، اصالت
دَلقلباس پشمی که فقیران میپوشند
لنگ لنگاندر حالی که پای او می لنگید
خارکشکسی که هیزم و خار برای سوزاندن جمع آوری می کند
بالینبستر، بالشت، آن چه در وقت خواب زیر سر می نهند
فلانضمیر مبهم (شخص ناشناس)
خَسشخص پست و بی ارزش، ناچیز
عزسربلندی، عزت، ارجمندی، عزیز شدن
معنی کلمات درس آزادی فارسی هشتم

برچسب شده در: