در این نوشته با معنی کلمات درس آیینه فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس آیینه فارسی نهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
تب و تابشور و هیجاندیدگانچشمان
بی هیاهوبی سر و صدانقدبررسی
خداوندصاحب، دارندهجایمکان
گههنگامخودپسندیغرور
پندارخیال پردازیمتاعکالای با ارزش
بازارمنظور دنیاغنیمتقدر دانستن
بارییک باربردباریصبر
آزادگانجوان مردانعارعیب، ننگ
بصیرتآگاهیدَر نگرنگاه کن
زنگارآلودگی »منظور گناه»خروارمقدار بار یک الاغ
دریغاًافسوسخوشهچند دانۀ به هم پیوسته
فرتوتیپیری، سال خوردگیایّامجمع یوم، روزها
میلعلاقهاعمالجمع عمل، کارها
بنشانیبکاریحرصطمع، زیاده خواهی
باطلبیهوده و بی فایدهنشاندندکاشتند
پاک دلمهربان و با صفا
معنی کلمات درس آیینه فارسی نهم

برچسب شده در: