معنی کلمات درس ادبیات انقلاب فارسی هشتم

در این نوشته با معنی کلمات درس ادبیات انقلاب فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس ادبیات انقلاب فارسی هشتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
معاصرهم دوره، هم عصرپیشواییرهبری
کرامتبزرگواریتعالیمآموزش ها
ولایترهبری دینیقیامخیزش
فقیهدانشمندزایاآفریننده، خلّاق
جلوهنمایش، دیدگاه، ظاهرسوطرف
فروپاشیمتلاشی شدننظامدستگاه
شور انگیزهیجان انگیزبرجستهمهم
خدامحوریقرار گرفتن در راه خدادین باوریاعتقاد قلبی به دین
دل سپاریعلاقه مندیدوگانگیاختلاف
از میان برخاستاز بین رفتپیشواییرهبری
بنیان گذارمؤسسفرزانهدانشمند، عالم
تکیهپشتوانهتعالیمآموزش ها
اساسیبنیادی، اصولیقیامخیزش، انقلاب
می افزایدزیاد می شودباطندرون، ذات
هموارههمیشهزایازاینده، خلّاق
پایندهجاودانهاستوارپابرجا
ابزارهاوسایل و امکاناتپیدایشایجاد، پیدا شدن
عاملوسیلهانسجامپیوستگی، یکپارچگی
مقصودهدفنظم شعر
نثرمتنمنشاخلاق
واقعهاتفاقعظیمبزرگ
بنیادسازمان، مؤسسهمعیاراندازه
ارزشیبا ارزشجلوهنمایان، آشکار
ایثاراز خود گذشتگیشرافتبزرگواری
کرامتبخشندگیتعهّدپیمان
مردانگیدلیریایستادگیمقاومت
ستم ستیزیجنگ با ظالمبسیجآمادگی
ولایتسرپرستیبرابریعدالت
حماسهدلیری، شجاعترشادتدلاوری
نگرشدیدگاهرواجگسترده
آزاد اندیشیآزادانه فکر کردنفضیلتبرتری، کمال
شرافتبزرگواریفضیلتخوبی ها
قُدِّسَ سِرُّهُخاک او مقدس باد؛ جمله دعایی است
ولایت فقیهسرپرستی دانشمند دینی
معنی کلمات درس ادبیات انقلاب فارسی هشتم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه