در این نوشته با معنی کلمات درس ارزش علم فارسی چهارم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس ارزش علم فارسی چهارم

معنی واژه های درس «ارزش علم»:

واژهمعنیواژهمعنی
پاسخجوابآمادهفراهم
اندوختجمع کردقضاتقدیر، سرنوشت
تخته پارهتکه چوبسرگرممشغول
افزوده می شداضافه می شدچارهراه حل، تدبیر
تعلیمآموزش دادن، یاد دادندل به خدا سپردبه خدا توکل کرد
آموختنیآنچه قابل یاد گرفتن باشدشهرتمعروفیت، ناموری
سرمایهاندوختهچیزی نگذشتمدت زیادی نگذشت
ماندنیهر چیزی که قابل ماندن باشد
حکیمدانشمند، فیلسوف ، طبیب، پزشک
نیک نامیمعروف بودن به خوبی، خوش نامی
قصداراده کردن، نیت، میل، تصمیم
برافراشتهبالا برده، بالا گرفته شده، افراشته شده
ناخداکشتیبان، کسی که کشتی را می راند
هر چه کردهر چه سعی و تلاش کرد
داناعالم، آگاه، با معرفت
معنی کلمات درس ارزش علم فارسی چهارم

واژگان هم خانواده درس «ارزش علم»:

قصد – مقصود – مقصد – قاصدقدیم – قدمت – قدیمی – قدما
فکر – افکار – متفکر – تفکرموج – امواج
تعلیم – علم – معلمحال – احوال – حالت
حاضر – حضور – محضر – حضرت – احضارحرکت – تحرک – متحرک
حکیم – حکمتنجات – منجی – ناجی
علاقه – علاقمند – تعلقتعجب – عجیب – عجایب
مشهور – شهرت 
معنی کلمات درس ارزش علم فارسی چهارم

واژگان متضاد درس «ارزش علم»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
قدیمجدیدسوارپیاده
زندگیمرگنیک نامیبد نامی
افزوده می شدکم می شدپیشپس
رفتآمدخیلیکم
زوددیرشادمانغمگین، ناراحت
باز کردبستزندهمرده
جوانپیردانانادان
خواببیدار  
معنی کلمات درس ارزش علم فارسی چهارم

واژگان املایی درس «ارزش علم»:

حکیمقصدحرکتادامهمدتتوفان
مگذشتتخته پارهساعتیساحلچاره ایتعجب
ماهیگیرصحبتسخنانحاضریتعلیمشهرت
افزودهسرمایهغرق   
معنی کلمات درس ارزش علم فارسی چهارم

برچسب شده در: