در این نوشته با معنی کلمات درس ارمغان ایران فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس ارمغان ایران فارسی هشتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بسبسیارکهنقدیمی
دیریزمان طولانیدرازنایطول
لیکامابرمی کشدبالا می برد
سپندسپندفرشکوه
فرزانگیداناییفرهیختگیعلم آموختگی
               دادعدالتآزادگانجوانمرد
تیره رأیبد فکرارجمندبا ارزش، بالا مقام
خردعقل و داناییددیوحشیگری
خامهقلمپیراستهپاک شده
آلایشکثیفیپلشتیناپاکی
بِخْرَدداناروشن رایانروشن فکران
گُردپهلوانیَلَانپهلوانان
پُردلشجاعنامدارمشهور
می نازیمافتخار می کنیمهمگِنانهم نوعان
بُنِ جانته دلتبارنژاد
نژادهبا اصل، اصیلتابناکروشن
پرفروغروشننَسْتوهخستگی ناپذیر
گرانیسنگینیستبرقوی
دریغ نورزدکوتاهی نکندبهروزیروز خوب
خیرگیتعجبزدودپاک کرد
هان و هانبدان و آگاه باشخوار مدارپست و فرومایه نکن
بِرَهانآزاد کنبیشهدشت سر سبز
بپویجستجو کنبرگزیدانتخاب کرد
ماهردارای مهارتتلخیصخالصه کردن
فنونمهارت هافراگرفته بودآموخته بود
دستمزدحقوقافزوداضافه کرد
بی اعتنابی توجهناگزیرناچار
فنونجمع فن، مهارت هابه پاسبه خاطر، به احترام
ناسازگاریبدرفتاریواداشتمجبور کرد
بسندهکافی
بی گزندبی صدمه، بدون بلا و آسیب
مرغوب ترینباکیفیت ترین، مطلوب ترین
لعابپوشش نازک شیشه ای که هنگام پختن ایجادمی شود
ورزیدهکارکشته، کسی که کاری را زیاد انجام داده باشد
تصرّفدر اینجا تغییر و دگرگونی
سربرمی افرازیمسر بلند می کنیم، افتخار می کنیم
معنی کلمات درس ارمغان ایران فارسی هشتم

برچسب شده در: