معنی کلمات درس امام خمینی فارسی هفتم

در این نوشته با معنی کلمات درس امام خمینی فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس امام خمینی فارسی هفتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
آزادی خواهدوستدار آزادیمظلومستمدیده، ظلم شده
شلیکصدای گلولهسوارسوارکار
سرفرازسربلند، پر افتخارخانلقب مالکان زمین
ناجوانمردانهاز روی نامردیدلاوردلیر، شجاع
بدین گونهاین طوراستعمارگرکشور زورگو و ستمگر
مکتب خانهمدرسه در قدیمبرگزیدانتخاب کرد
عالمدانشمندفروتنمتواضع، افتاده
صاحبدارااعتقادباور
دگرگون کردتغییر دادعلماجمع عالِم، دانشمندان
روحانیونجمع روحانیاطاعتپیروی
نهضتجنبش، حرکت مردمیاعتراضمخالفت، شکایت
حمایتطرفداریتظاهراتراهپیمایی
طرزشیوه، روشتألیفنوشتن
برافراشتهبلند کردهممنوعمنع شده
ناگزیرناچارفعالکوشا، پرکار
فرماندستوربانگصدا، فریاد
آموزگارمعلم، آموزندهگریختفرار کرد
استقبالپیشواز کسی رفتنواژگونسرنگون
غافلبی خبرمیراثباقی مانده
گرانبهابا ارزشعالمدنیا، جهان
سلام الله علیهادرود خدا بر او بادنظام شاهنشاهیحکومت پادشاهی
گردانواحد نظامیمرخصیاستراحت از کار
آقایممنظور پدرموِلآزاد، رها
چه بسابسیار فراوانعوض می کردمتغییر می دادم
یک عالمهبسیار زیادبالأخرهعاقبت، سرانجام
پادگانسربازخانهاعزامفرستادن، روانه کردن
الحمداللهشکر خدادکانمغازه
پاورچین پاورچینآرام آرامکلکحقه، فریب
جورواجورمختلفسوء ظنبد گمانی
سواجداسفتمحکم
کلونقفل چوبی دربژیانخشمگین
یک پارچهسرتاسرکرمبخشش
دخالتفضولیچینهلبه ی دیوار گلی
عذرخواهیطلب بخششبدبختبیچاره و گرفتار
گول می زنیفریب می دهیارواحجمع روح
رفتگانمردگان، امواتاز جانب مناز طرف من
فامیلاقوامبغضگرفتگی گلو از ناراحتی
رعدتندرغش کردنبیهوش شدن
گوش تا گوشپشت سرهم، کنار همهجوم بیاورندحمله کنند
تقصیرکوتاهیاز سرگرفتشروع کرد
روضهذکر مصیبتمحوناپدید
پُز دادنخودنمایی کردن، فخر فروشی
طفره رفتنزیر بار مسئولیت نرفتن
جبههمحل نبرد با دشمن، خط اول جنگ
تسویهمساوی کردن، در اینجا حقوق پایان کار
چریکنیروی ضربتی، سرباز آموزش دیده
از غذا کم و کسر نگذارغذایت را خوب و کامل بخور
محوطهفضا، محدوده ی مکانی، حیاط
هل دادنفشار دادن و به سمت جلو راندن
عوض کردندگرگون کردن، تغییر دادن
مزدوراندست نشانده، آدم اجیر شده با پول
ختم قرآنپایان یک بار خواندن از ابتدا تا انتهای قرآن
حوزه ی علمیهمرکز آموزش علوم دینی
تأسیس کردبه وجود آورد، تشکیل داد
خوش بیانیگرم زبانی، دلنشینی کلام
سیمای جذابچهره ی دوست داشتنی
خصوصیاتجمع خصوصیه، ویژگی ها
مرجعیترهبری دینی، مرجع تقلید بودن
تبعیددور کردن، به جای دور فرستادن
مرموزنامعلوم، مبهم، مشکوک
تحصیلدرس خواندن، یاد گرفتن
اعتصابدست از کار کشیدن به نشانه ی اعتراض
پایه گذاریبه وجود آوردن، راه اندازی
پل صراطپلی که در روز قیامت که همه باید از آن عبور کنند اما انسان های خوب در جهنم نمی افتند
معنی کلمات درس امام خمینی فارسی هفتم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه