در این نوشته با معنی کلمات درس اول زبان هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس اول زبان هفتم

واژگان درس «My name»:

معنیتلفظWord
سلام (خودمانی)هایHi
کلاسکِلَسClass
نشستنسیت دَونSit down
لطفاًپلیزPlease
اکنون، حالانَوNow
ــِـ تو، تو، ــِـ تان، تانیورYour
خوب، بسیار خوبفاینFine
چه؟واتWhat
عالی، بزرگگِریتGreat
صبح به خیرگوود مورنیگGood morning
آقا، آقایِمرMr.
دوشیزه، خانم (مجرد)میسMiss
نام خانوادگیلَست نِیمLast name
هِجی کردناِسپِلSpell
حرف زدن، صحبت کردنتالکTalk
معنیوُردWord
نام، اسمنِیمName
سلامهِلووHello
معلم، آموزگارتیچِرTeacher
ممنونتَنک یوThank you / thanks
انگلیسیاِنگِلیشEnglish
ــِـ من، ــَـ ممایMy
چطور، چگونههَوHow
گفتنتِلTell
امروزتودِیToday
هم کلاسیکِلَسمیتClassmate
عصر به خیرگوود اَفتِرنونGood afternoon
خانم (متأهل)میسMis
نام، اسم کوچکفِرست نِیمFirst name
گفتنسِیSay
ببخشید!اِکسکیوز میExcuse me!
توانستنکَنCan
معنی کلمات درس اول زبان هفتم

برچسب شده در: