در این نوشته با معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
سلامدرودجان پناهپناهِ جان، پناهگاهِ جان
دلیلانگیزه و سببجاودانههمیشگی
غصّهغم و اندوهقصّهداستان
بدانآگاه باشجنسدسته، گروه
چونمانندلازمضروری
رویشروییدن گل ها و گیاهان
با غروراحساس سربلندی و افتخار
صادقانهاز روی صداقت و راستی، بی ریا
با گذشتچشم پوشی از اشتباه دیگران و بخشیدن آنان
معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم

کلمات هم خانواده درس «ای وطن»:

وجود – موجودصداقت – صادقانه
مغرور – غروردلالت – دلیل – دلایل
مشرق – شرقمقصد – قاصد – مقصود
معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم

کلمات متضاد درس «ای وطن»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
غمشادیغصّهشادی، خوشحالی
زندهمردهآزادیاسارت
صادقدروغگو  
معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم

برچسب شده در: