معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم + کلمات متضاد و هم خانواده

معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم + کلمات متضاد و هم خانواده

آبان 23, 1401
دقیقه مطالعه

در این نوشته با معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
سلامدرودجان پناهپناهِ جان، پناهگاهِ جان
دلیلانگیزه و سببجاودانههمیشگی
غصّهغم و اندوهقصّهداستان
بدانآگاه باشجنسدسته، گروه
چونمانندلازمضروری
رویشروییدن گل ها و گیاهان
با غروراحساس سربلندی و افتخار
صادقانهاز روی صداقت و راستی، بی ریا
با گذشتچشم پوشی از اشتباه دیگران و بخشیدن آنان
معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم

کلمات هم خانواده درس «ای وطن»:

وجود – موجودصداقت – صادقانه
مغرور – غروردلالت – دلیل – دلایل
مشرق – شرقمقصد – قاصد – مقصود
معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم

کلمات متضاد درس «ای وطن»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
غمشادیغصّهشادی، خوشحالی
زندهمردهآزادیاسارت
صادقدروغگو  
معنی کلمات درس ای وطن فارسی ششم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه