در این نوشته با معنی کلمات درس بازرگان و پسران فارسی پنجم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس بازرگان و پسران فارسی پنجم

معنی واژگان درس «بازرگان و پسران»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بازرگانتاجرگِرد خوددور خود
هلاکنابود کردن، از بین بردنمقاممرتبه، جایگاه، درجه
کاهلیتنبلی، سستیمقصدجایی که قصد شده
اسبابسبب، مایه ها، علّت هامراقبتنگهداری
غفلتبی توجهی، بی اعتناییغفلت ورزدبی توجهی کند
تهیدستفقیر، مسکینخشنودراضی، شاد، خوشحال
بکوشیدسعی کرد، تلاش کردکسبدرآمد
فضیلتنیکویی، برتریگمنامبی نام و نشان
نیکوییخوبی، پسندیده بودننهانپنهان، مخفی
آراستزینت داد، زیبا کردپروردنپرورش دادن، تربیت کردن
معلوممشخص، معیّنبهره گیرنداستفاده ببرند
حوادثرویدادها ، حادثه ها، پیش آمدها
اندوختنجمع کردن، پس انداز کردن، ذخیره کردن
خصلتخوی، صفت، ویژگی
بوَرزدورزش کند، ورزیده شود
روی بگرداندبرگردد، پشت کند و پشیمان شود
چارپایانحیواناتی که دو دست و دو پا دارند
کسب و کارپیشه، شغل، محلّ در آمد
هنرشناسایی همه ی قوانین عملی مربوط به شغل و فنی
شناختهدر این درس، به معنی معروف
فروغروشنایی، پرتو نور، درخشش
بی شکبی تردید، بی گمان، بی شبهه
موذیآزار دهنده، اذیت کننده، موجود مزاحم و آسیب رساننده
معمولاًبیشتر اوقات، بر حسب معمول
معنی کلمات درس بازرگان و پسران فارسی پنجم

واژگان هم خانواده درس «بازرگان و پسران»:

تجربه – مُجرّب – تجارب – باتجربهصاحب – صَحابه – اصحاب
جمع – جامع – مجموع – اجتماعاندوختن – اندوخته – اندازه – اندوختنی
محافظت – حفظ – حافظ – محفوظخصلت – خصال – خصایل
مقصد – مقاصد – مقصود – قصداسباب – سبب – مُسَبّب
غفلت – غافل – مُغَفّلفضیلت – فضل – فاضل – فُضلا
معلوم – علوم – علم – عالِمهلاک – هلاکت – مَهلکه – مُهلِک
پروردن – پرورده – پرورش – پرورنده
معنی کلمات درس بازرگان و پسران فارسی پنجم

واژگان متضاد درس «بازرگان و پسران»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
با تجربهکم تجربهبسیارکم
نیکبدتهیدستثروتمند
زودسیرشادناراحت
گمناممشهورنهانآشکار
زوددیراندک اندکبسیار بسیار
گرسنهسیرشادناراحت
معنی کلمات درس بازرگان و پسران فارسی پنجم

واژگان املایی درس «بازرگان و پسران»

بازرگانیحوادثصاحبفضاپُر مهریجمع
استفاده کنیدبعداین گونهمعمولاًراحتمقام
ویژگیمراقبتمحافظتخصلتکاهلی بوَرزدمقصد
اسبابفراهم کندغفلتراحتتهیدستثروتمند
چارپایانگرسنهاستخوانیخشنودگمنامهمچنان
فقطردیفعقلفروغهیچ کسآراست
معلومبی شکموذیهلاکنسبتسرمایه فراوانی
کسب هنر و فضیلت
معنی کلمات درس بازرگان و پسران فارسی پنجم

برچسب شده در: