در این نوشته با معنی کلمات درس حمله حیدری فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس حمله حیدری فارسی یازدهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
دلیرانپهلوانانکهچه کسی
کینهدشمنیطالبخواهان
سپهرآسمانابرشاسب خالدار
برانگیختنتحریک کردنبرافشاندنپراکندن
چووقتی کهرزمگهمیدان رزم
باستادبایستادهمرزمحریف، هم نبرد
گریبانیخههوسمیل
برپیش، نزدبهربرای
دستوریرخصت، اجازههژبرشیر
امتناع می کندسرباز زدنمُلکفرمانروایی
ژیانخشمگین، درّندهبه پیشش برآمدجلویش درآمد
کینکینه، دشمنیعَلَمپرچم
فلکآسمانسهمترس، تیر، بهره
باختناز دست دادنسهمگینترس آور
برافراختبلند کردشاخشاخه
چوهنگامی کهنمودننشان دادن
شاهدزیباروکمکمتر
نهادنقرار دادنآوردگاهمیدان جنگ
بسبسیاریبردمیدبلند شد
لخت لختپاره پارهقباگونه ای جامه
ماهرورزیدهضربزدن
حربجنگبی سر تنشتن بی ارزش
غضنفرشیروصیجانشین
نبیپیامبرساختندرست کردن
برافراختبلند کردپیبه دنبال، پا
ژندههم تبار با گنده، بزرگبینداختبزد
چوچون، هنگامی کهخصمدشمن
دملبهتیغشمشیر
چونهنگامی کهگامقدم
پورفرزند مذکّر، پسرنام آورسرشناس
بودمی باشدوطنمیهن
کیشآیین، دین، مذهبفرزانگیدانایی، خردمندی
رسمآیینافلاکجمع فلک، آسمان ها
یزدانخدااهریمنشیطان
اوجبالاترین درجهعزّتسربلندی
آغشتهتر شده، آمیختهگوادلیل، شاهد
اخلاصپاکیمٌنزهپاک
دَغلفریبکاریدانفعل امر؛ بدان
غزاجنگدست یافترو به رو شد
خَدوآب دهانافتخارباعث سربلندی
نبیپیامبراندردر
در زمانفوراًکاهلیسستی، درنگ
حیرانمتعجب، شگفت زدهعفوبخشش
بی محلبی موقعزینمخفف «از این»
رحممهربانیبی محلنامناسب
تیغشمشیرافراشتیبلند کردی
بگذاشتیرها کردیافگندیانداختی
حقخدااز پیبرای
هوامیل، آرزوفعلکار، عمل، رفتار
شاه دینمنظور حضرت علی (ع)
شتافتحمله ور شد، عجله کرد
فرنگباخترزمین به ویژه اروپا
تپیدندلرزیدن و مضطرب شدن
حبیبدوست، منظور پیامبر است
خاییدنجویدن، به دندان نرم کردن
گوهرسنگ گران بها از قبیل مروارید، الماس
کیمیامادّه ای فرضی که به گمان پیشینیان، فلزاتی مانند مس و قلع را به طلا و نقره تبدیل می کند
معنی کلمات درس حمله حیدری فارسی یازدهم

برچسب شده در: