در این نوشته با معنی کلمات درس خدمات متقابل اسلام و ایران فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس خدمات متقابل اسلام و ایران فارسی هفتم

معنی واژگان درس «خدمات متقابل اسلام و ایران»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
آفریناحسنتجان آفرینآفریننده ی جان
جانروح و روانجاودانجاویدان، همیشگی
خدماتجمع خدمتمتقابلدو طرفه
بزرگوارشریفآیینروش، شیوه، دین
متعلّقوابسته، متّصلموفقیّتپیروزی، کامیابی
گوناگونمختلفسهمبهره، قسمت، نصیب
آثارجمع اثر، نشانه هاگران‌ بهاگران قیمت، با ارزش
ارزندهبا ارزشمفاهیمجمع مفهوم
ظهورظاهر، آشکارعظیمبزرگ
عُمدهبیشترینتوسعهآبادانی، گسترش
پرتونورگرایشمیل، علاقه، رغبت
همدوشهم قدم، همگامپیشاپیشجلوتر، پیش تر
شکوهمندبا عظمتحاصل شدبه دست آمد
لیاقتشایستگیاستعدادتوانمندی
عملاًبا عملمقتداییپیشوایی، رهبری
نظیرمانندعالم طبیعیدانشمند تجربی
مورّختاریخ دان، تاریخ نگارادیبسخندان
بناساختمانپرورش یافتندتربیت شدند
صمیمیّتهم دلی، دوستیاخلاصپاک دلی
بشرانساناعم ازمانند
جامهلباسسخنورانسخنرانان
شایانسزاوار، شایسته، لایقشاهدگواه
نثرنوشتهبه نحو احسنبه بهترین شکل
رهاندرها کندببایدت جستباید پیدا کنی
چواگریابیبیابی
سر اندر نیاریگرفتار نشویبُویباشی، بشوی
گیتیجهاننکوکارنیکوکار
گردیبشویبرپیش، نزد
کردگارخداوندگفتارسخنان
راه جویاطاعت کن، عمل کنتیرگیکار اشتباه و ناپسند
دیگر سراجهان آخرتنزدپیش
نبیپیامبر (ص)گیر جایجایگاه پیدا کن
بر این زادماین طور به دنیا آمدمبگذرمبمیرم
پیپاشویبشور
حیدرلقب حضرت علی (ع)
تکلّمسخن گفتن، صحبت کردن
سلمانُ مِنّا اهلَ البیتسلمان از ما اهل بیت است
مانعبازدارنده، جلوگیری کننده
مللجمع ملت، گروه های مردم
شاهکارکاربزرگ و برجسته، ممتاز
کم نظیربی مثل، بسیار خوب، عالی
تمدن اسلامیزندگی به سبک و شیوه و فرهنگ اسلام
اُدباجمع ادیب، سخندان ها
حقایقجمع حقیقت، واقعیّت ها
معانی لطیفمعنی های جذّاب و زیبا
حکایاتجمع حکایت، داستان ها
فیلسوفدانشمند علم فلسفه، حکیم
خالصانهپاک و بی عیب، از روی اخلاص
گنجینهمحل نگهداری گنج، خزانه
موزهمحل نگهداری آثار هنری یا تاریخی با ارزش
ذوقعلاقه، استعداد، قدرت درک زیبایی
مَظاهرجمع مظهر، جلوهگاه ها، محل ظهور
عُرفاجمع عارف، مردان حق، خداشناسان
رستگارآسوده، پرهیزگار، سعادتمند
وصیجانشین، منظور حضرت علی (ع)
معنی کلمات درس خدمات متقابل اسلام و ایران فارسی هفتم

برچسب شده در: