در این نوشته با معنی کلمات درس خوب جهان را ببین فارسی هشتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس خوب جهان را ببین فارسی هشتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
سیاهیتاریکیسیاهی دیده هامردمک چشم
می اندازدمی بندداندامشانبدن و هیکل و جثه
متناسبمناسبحواسیحس
پیشینجلوییدفع از بین بردن
متحدهماهنگ میل دارندتمایل دارند
بنگرنگاه کنعظمتبزرگی
خلقتآفرینشروزیآذوقه و غذا
می کوشدتلاش می کنداندیشهفکر کنی
انباشته شدجمع شدهچونچگونه
دیگر باربار دیگرجلوه می کندنشان می دهد
فرازبالایالموی گردن اسب
پنداریگمان می کنیجلوه خاصنمایش خاص
راستی رابه راستیپدیدارآشکار، پیدا، عیان
برآیدرشد می کند، می رویدنغزخوب، نیکو
شوقشادیهجردوری
بدین ساناین گونهزلالپاک، روشن
صورتگرنقاشتقلید غیربدون تقلید از دیگران
جنب و جوشهیجان، فعالیتبی حاصلبی ثمر، بی فایده
بی تابنا آرامظریفزیبا و لطیف
افقکرانه آسمانیکنواختیک جور، هم آهنگ
طراوتتازگی، سرسبزیارمغانسوغات، هدیه
طعممزهگواراخوشمزه
بهتتعجبحیرتسرگردانی
روییدنی هاچیزهایی که از زمین می روید
نقش و نگارتصاویر رنگارنگ و متنوع
حیرانمتحیر، متعجب، سرگشته
نژندتیره، غمگین، اندوهگین، سرد و نمناک
کامکارخوشبخت، کامروا، دلپسند
تماثیلجمع مکسر تمثال به معنی شکل ها، تصاویر و مجسمه
معنی کلمات درس خوب جهان را ببین فارسی هشتم

گام به گام قسمت های دیگر درس خوب جهان را ببین! و صورتگر ماهر

برچسب شده در: