در این نوشته با معنی کلمات درس داستان من و شما فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس داستان من و شما فارسی ششم

معنی واژگان درس «داستان من و شما»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
فراز و فرودبلندی و پستیبی گمانقطعاً، حتماً
شورفریاد، غوغاپُر ماجراپُر حادثه
آواآواز، بانگ، صوتنسلنژاد
دلنشینپسندیده و خوشایندچندگانگیچند شکل بودن
نغمهآواز، سرود، آهنگچندگانگیچند شکل بودن
نغمهآواز، سرود، آهنگفعلاًدر حال حاضر، اکنون
اعتبارآبرو، ارزش، قدرشیوهروش
عظمتبزرگیمقصودهدف، قصد، نیّت
شُکوهعظمت، شوکت، هیبتپیوستههمیشه
بیهودهبی فایده و بی مصرفچندان کههر قدر که
تهی مغزنادان و کم خردهیزمچوب
تاخته اندهجوم و حمله آورده اند
چارپاچهارپا مانند خر و اسب
شادابیتازه بودن، با طراوت بودن
دفتردر این بیت به معنی «کتاب» است
سلیقهذوق شخصی در انتخاب کردن چیزی
شاهدآن که هنگام روی دادن امری حضور دارد، گواه
محقّقتحقیق کننده،  کسی که اطلاعات جمع آوری می کند مانند پژوهشگر
معنی کلمات درس داستان من و شما فارسی ششم

واژگان هم خانواده درس «داستان من و شما»:

فخر – فاخرمتّحد – اتّحاد
ظهور – ظاهر – مظهرتعریف – غرف – معارف – تعاریف
مقصد – قاصد – مقصود – قصدلفظ – الفاظ
تغییر – تغییرات – متغیرعظیم – اعظم – معظم
معنی کلمات درس داستان من و شما فارسی ششم

واژگان متضاد درس «داستان من و شما»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
اندکزیادجاریساکن
ظاهرباطنطولانیکوتاه
پیوستهگسستهشکستپیروزی
آغازپایانفرازفرود
معنی کلمات درس داستان من و شما فارسی ششم

برچسب شده در: