در این نوشته با معنی کلمات درس در کوی عاشقان فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس در کوی عاشقان فارسی یازدهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اقامتتوقّف، سکونت، ماندنرنجشآزرده خاطر شدن
بدرود گفتخداحافظی کردزود باشدبه زودی، خیلی زود
سوختگانعارفان و عاشقانملقّبلقب یافته، مشهور شده
آوازهشهرتتقواپرهیزگاری
فضلدانش، کمالطالبخواهان
دیارشهر، ناحیهصاحب بصیرتدانا، آگاه
نواحیجمع ناحیه، مناطقخوش لقازیبارو، خوش سیما
اصرارپافشاریمریدانپیروان
وعظاندرز، پند دادنعازمرهسپار، راهی
تقواپرهیزگاریزهدپارسایی، پرهیزگاری
معارفدانش هامشایخبزرگان
مریدانطرفداران، دوستدارانزاهدانپارسایان، پرهیزگاران
فزون تربیشتر، زیادترملامتسرزنش
در پیِبه دنبالِناگزیرناچار
حریفاندوستان، همراهانگریزپافراری، گریزان
شیرینزیبا و خوشگوارزرّینطلایی
مَهمخفّف ماهخوبزیبا
مکرحیله، فریبدَمی دگرلحظه ای دیگر
نَرُسترشد نکرد، نروییدبه خشم آمدندعصبانی شدند
انقلابدگرگون شدنپُرغوغاشلوغ
عازمرهسپار، راهیافغانفغان، ناله، زاری
برزنمحلّههمّتخواست، اراده
دستارعمّامهمشتملشامل
سختبسیارجذّابگیرا
سیرترفتار، کردارستودهستایش شده
سرآمدبرگزیدهطعنسرزنش
حُسن خُلقخوش رفتاریشیفتهعاشق، دلباخته
هر نفسهر لحظهفلکآسمان
عزمقصد، نیّتتماشابا هم راه رفتن
فلکآسمانمَلَکفرشته
بازدوبارهجملههمه
هر دَمهر لحظهبالینبستر، بالش
روبروبنهبگذار، قرار بده
بالینبستر، بالششبگردشبرو
مبتلاگرفتار، اسیرعزمقصد، اراده
دوشدیشبپیرمرشد، راهنما
مگریگریه نکندریغافسوس
خواجهسرور، آقاخادمخدمتکار، مرید
حکایتی چندچند حکایتاز آنِبرای
یاای (حرف ندا)مباشنباش
متّفقهمسو، هم عقیده، موافق
صنمبُت، معشوق زیبارو (مجازاً)
درویشسالک، عارف، فقیر، نیازمند
تکاپوتلاش و جست و جوی بسیار
قونیهیکی از شهرهای ترکیۀ امروزی
احوالجمع حال، حال ها، وضع ها
مقاماتمرتبه ها، منزلت ها، درجه ها
شیخپیشوا، مرشد، مراد، استاد پیر
می‌خوانَداحضار کرده است، فرا خوانده است
شریعتشرع، آیین، راه دین، مقابلِ طریقت
مناسکجمع مَنسِک، اعمال عبادی، آیین های دینی
تشییعهمراهی و مشایعت کردن جنازه تا گورستان
مرثیهشعر یا سخنی که در مراسم سوگواری می خوانند
محضرمحلّ حضور، مجازاً مجلس درس یا مجلسی که در آن، سخنان قابل استفاده گفته می شود
مرشدآن که مراحل سیر و سلوک را پشت سر گذاشته و سالکان را راهنمایی و هدایت می کند؛ مُراد، پیر، مقابلِ مرید و سالک

برچسب شده در: