در این نوشته با معنی کلمات درس دوستی مشاوره فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس دوستی مشاوره فارسی ششم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
ناگزیرناچارحکیمدانشمند
بِهبهترمردمانانسان ها
نیزهمهمی بداربدار
کهنقدیمینوجدید
اندیشهفکراحساننیکی
طلبدرخواستسازگاریسازش
مشفقدلسوز، مهربانیکدلصمیمی، همدل
مشاورتمشورت، همفکریقوی رأییهوشمندی، خردمندی
تمام عقلیعاقل بودن، داناییپیش بینیآینده نگری
چهچرا که، زیرا کهنیازمودهاستفاده نکرده
مَثَلمثالولایتشهرها
از این روبه این خاطرجهان دیدهبا تجربه
خاطراندیشهتیزترقوی تر
فهمدرک کردنده مردهبسیار زیاد
پیش آیداتفاق افتدفضیلتبرتری، ارزش
مهمّیکار مهمشنفتهشنیده
شغلکارفضیلتبرتری
تعالیبلند مرتبهضعیف رأییکم عقلی
آویزهگوشوارهدُرمروارید
فجرروشنایی صبحخُفتهخوابیده
بگذرمنصرف شومگذرعبور نکن
وِلامحبّت و دوستی
پشت مکنفراموش نکن، ترک نکن
مردمیلطف، مهربانی، انسان بودن
نیم دوستدوستی که خیلی صمیمی نیست
همی طلبانتخاب کن، بگیر، درخواست کن
با تو نیم دوست باشندبا تو کمی دوست باشند
دانشآگاهی و اطّلاعات درباره ی چیزی
در میان کارها بودهکارهای زیادی انجام داده
تدبیرچاره اندیشی، فکر کردن
کُند فهمکسی که هوش و استعداد کمی دارد
متفّقاتفاق داشتن، هماهنگ بودن
وَ شاوِرهُم فِی الأَمرِدر کارها با یاران خود مشورت کن
الفتدوستی، انُس، خو گرفتن
اسرارجمع سرّ، رازها، سِرها
محرمرازدار و مورد اطمینان کسی بودن
سِرّ اللهراز خداوندی، اسرار الهی
جوششجوشیدن، شور و هیجان
ازَلیهمیشگی، بی آغاز، ابدی، دائمی
مَدهوشبیهوش، متحیّر و حیران
آفاقجمع افق، کرانه های آسمان
قیامت تأثیرشگفت انگیز، رویداد عجیب
شبروانکسانی که شب را برای عبادت بیدار هستند، عبادت کنندگان در شب، عارفان
معنی کلمات درس دوستی مشاوره فارسی ششم

هم خانواده

معجزات – اعجازطلب – طالب – مطلوب
نیکویی – نیک – نیکیمشورت – مشاوره – مشاور
عاقل – عقل – تعقلفهم – فهیم – تفهیم
معنی کلمات درس دوستی مشاوره فارسی ششم

واژگان متضاد درس «دوستی، مشاوره»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
دشمناندوستانضعیفقوی
مظلومظالمزندهمرده
کهنبدیع، نودانانادان
معنی کلمات درس دوستی مشاوره فارسی ششم

برچسب شده در: