در این نوشته با معنی کلمات درس دوم زبان هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس دوم زبان هفتم

wordتلفظمعنی
Classmateکِلَسمیتهم کلاسی
Whoهُوچه کسی
Thisدیساین (اشاره به نزدیک)
Thatدَتآن (اشاره به دور)
Boyبویپسر
Newنیوجدید
Talkتِیکصحبت کردن
Himهیماو را، به او، با او
Niceنایسخوب
Meetمییتملاقات کردن
Ourاورــِـ ما
Welcomeوِلکامخوش آمد گفتن
Schoolاسکولمدرسه
Friendفِرنددوست
Thank you.تَنک یوممنون از شما
Tooتووهمچنین
Girlگِرلدختر
Manمَنمرد
Womanوومنخانم
Sheشیاو (مؤنث)
Heهیاو (مذکر)
Canکَنتوانستن
Helpهِلپکمک کردن
Haveهَوداشتن
Pleaseپلیزلطفاً
Libraryلایبرِریکتابخانه
Library cardلایبرِری کاردکارت کتابخانه
Sureشُرحتماً
Sorryسوریمتاسفم
Againاِگیندوباره
Librarianلایبرِریَنکتابدار
Teacherتیچِرمعلم
Studentاِستودنتدانش اموز
معنی کلمات درس دوم زبان هفتم

برچسب شده در: