در این نوشته با معنی کلمات درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم

فهرست مطالب

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
روزگاران کهنزمان های قدیماندیشهفکر
بخشقسمت، جا، مکانخلاصهبه هر حال
پیشنهادقصد، آهنگ، ارادهطبیبپزشک
در دل خندیدندبه کنایه، مسخره می کردندهوسآرزو، میل
شگفت زدهمتعجب، متحیرفراخواندصدا زد، دعوت کرد
فاسدمعیوب، خراب، گندیدهخون سردیبردباری، آرامش
فرقتفاوتپاکیزه ترتمیزتر، پاک تر ، طاهرتر
بلند آوازهمعروف، مشهورسمتسو، طرف
داناییآگاهیهوشیاریباهوشی، بیداری
سربلندیسرافرازیخردعقل، دانایی، اندیشه
رهنمایراهنمادلگشایدلگشا، خوشایند
دست گیردکنایه از کمک می کندسراخانه، کاشانه، بنا
هر دو سرادنیا و آخرتگرایگراییدن، میل
بلنددراز، افراشتهگزندآسیب، زیان، ضرر
اَزیرازیرا که، برای اینکهبَرِنزدِ
شکوهبزرگی، عظمت، جلالبُرناجوان
گرمابهحمام، محلی که در آن استحمام کنند
پرس و جوپرسیدن برای دانستن حقیقت چیزی
تصمیم گرفتنداراده کردند، آهنگ کاری کردند
دست بردار نبودبه کنایه، آن را رها نمی کرد، یعنی حتما می بایست کتاب را می خواند
پدرش را از دست داده بودبه کنایه، پدرش مُرده بود
چشمش به کتاب تازه می افتادبه کنایه، کتاب تازه و جدیدی را می دید
معنی کلمات درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم

واژگان هم خانواده درس «رازی و ساخت بیمارستان»

اندیشه – اندیشیدن – اندیشیده – اندیشندهخلاصه – خلاص – مخلص – تَخَلُّص
طبیب – مطب – طب – اطبّامسئله – سؤال – مسائل – سائل
تعجّب – متعجّب – عجب – عجیبفاسد – مُفسد – مفاسد – فساد
شوق – اشتیاق – تشویق – مُشوّقشرط – شرایط – مشروط – شروط
موفقیت – توفیق – موفق – توفیقاترهنما – راهنمایی – ره نمودن – رهنماینده
دلگشا – دلگشاینده – دل گشودنتوانا – توانمند – ناتوان – توانایی
دانش – دانشمند – دانشنامه – دانشگاه
معنی کلمات درس رازی و ساخت بیمارستان فارسی پنجم

واژگان متضاد درس «رازی و ساخت بیمارستان»

کهنجدیدبزرگکوچک
نزدیکدورپاکیزهکثیف
سادهمشکلسالمبیمار
تازهکهنهخندیدندگریستند
بد بوخوش بومناسبنامناسب
برترپایین تربلندکوتاه
بدخوبناداندانا
تواناناتوانپیرجوان (بُرنا)

واژگان املایی درس «رازی و ساخت بیمارستان»

کُهنمی خواستگرمابهخلاصهپرس و جوتصمیم
نظرِ طبیبنزدمسئلهخوش حالتعجبتله
هوسنقطهشگفت زدهبعضیفاسدفرق
معلومپاکیزہ ترتعیینبلند آوازههموارهسمت
حاضرمیهنکزینبرنگذردرهنماسرای
گزنداَزیرابَرِ کسبرناشرط های موفّقیّت
محمد زکریای رازی

برچسب شده در: