در این نوشته با معنی کلمات درس راز موفقیت فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس راز موفقیت فارسی نهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
محضرجای حضورمناظرهبحث، گفتگو
پیوستههمیشهطنینآواز
می مانستشبیه بودفراستزیرکی
رخسارچهرهفامرنگ
سیم گوننقره ایواپسینآخرین
رمقنیرو، توانفقیهدانشمند
مُقطَعقطع شدهتمناخواهش
تعرّضاعتراضجاهلنادان
شیوَنزاریلوحوسیله ای شبیه تختۀ کلاس

برچسب شده در: