در این نوشته با معنی کلمات درس راز نشانه ها و روباه و زاغ فارسی چهارم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس راز نشانه ها و روباه و زاغ فارسی چهارم

معنی واژه های درس «راز نشانه ها» و شعر «روباه و زاغ»:

واژهمعنیواژهمعنی
معذرت خواهیعذرخواهیگراگر
زاغکیزاغ کوچکیگودعمیق، ژرف
برگرفتبرداشتروبهروباه
پر فریببسیار حیله گرحیلت سازحیله گر،مکّار،فریبنده
اساسپایه، بنیانگود افتاده بودفرو رفته بود
خوارحقیرخارتیغ
کورنابیناخشمگینعصبانی
خوش آوازخوش صدا، خوش نواخوش خوانخوش آواز
نبدینیستمرغانپرندگان
اندیشیدمفکر کردمحیاتزندگی
رد پاجای پااثاثوسایل، ابزار
قضاسرنوشت، تقدیرطعمهخوردنی، خوراکی
بگشودباز کردروبهکروباه کوچک، بچه روباه
حاکموالی، داور، قاضیبربودربود، دزدید، برد
آوازصدا، بانگ، نغمه، سرودنشانیعلامت
کرد آوازشروع به آواز خواندن کرد
آسیابدستگاهی برای خرد کردن آرد کردن گندم و جو و دانه های دیگر
زاغپرنده ای از خانواده ی کلاغ در اندازه و رنگ های مختلف
می لنگیدلنگ لنگان راه می رفت، در راه رفتن ناتوان بود
حدس زدمگمان کردم، پنداشتم، فکر کردم
قهوه خانهجایی که قهوه و چای دم کنند و بنوشند
بار گندمکیسه های گندم که بر پشت الاغ بود.
حدس زدمگمان کردم، پنداشتم، فکرکردم
معذرت خواستعذر خواست، پوزش طلبید
قالبقطعه، تکه، پاره، واحدی برای قطعات بریده ی معین
به بهکلمه ای برای تحسین و تمجید
قار قارصدای کلاغ به هنگام آواز خواندن
جستپرید، جهید، جهش، عمل جهیدن از ارتفاع و بلندی چیزی مانند دیوار
معنی کلمات درس راز نشانه ها و روباه و زاغ فارسی چهارم

واژگان هم خانواده درس «راز نشانه ها» و شعر «روباه و زاغ»:

حاکم – حکم – محکوم – حکیممعذرت – عذرخواهی – عذر
فریب – فریبنده – فریبکارحیلت – حیله گر – حیله
فهم – فهمیده – فهیمگود – گودی – گودال
طرف – اطرافمحل – محله
معنی کلمات درس راز نشانه ها و روباه و زاغ فارسی چهارم

واژگان متضاد درس «راز نشانه ها» و شعر «روباه و زاغ»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
کوربیناراستچپ
خوشحالناراحتدرستغلط
خوببدکمتربیشتر
بیرون داخلنخوردخورد
کمیزیادی  
معنی کلمات درس راز نشانه ها و روباه و زاغ فارسی چهارم

واژگان املایی درس «راز نشانه ها» و شعر «روباه و زاغ»:

آسیابقهوه خانهحاکمچطورعلفحدس
معذرتهوشقالبزاغکحیلتخوش خوان
مرغانقالبحیلت سازخوش خوانمرغانطعمه
الاغ     
معنی کلمات درس راز نشانه ها و روباه و زاغ فارسی چهارم

برچسب شده در: