در این نوشته با معنی کلمات درس رنج هایی کشیده ام که مپرس فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس رنج هایی کشیده ام که مپرس فارسی ششم

معنی واژگان درس «رنج هایی کشیده ام که مپرس»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
طرزشیوه، روشدار و نداردارایی، مال و ثروت
صحیحدرستدر گذشتفوت کرد، مُرد
حجرهاتاق، خانه، غُرفهفرا گرفتمیاد گرفتم
متونجمع متن، نوشته هاتعلیمیاد دادن
معتبربا اهمّیّت، قابل توجّهتکمیلکامل کردن
طبپزشکیاز پای درآورده بوداو را نابود کرد
سرشارپُرشهرتمعروف بودن
عظیمیبزرگیزَهرسَم، تلخی آزار
نقلبازگو کردن، بیان سخنهجردوری، جدایی
غریبناآشنا، بیگانهرحلتاز این دنیا رفتن، مُردن
دچارگرفتاررحمه الله علیهارحمت خداوند بر او باد
به هر نحوبه هر شکلمعاصرهم دوره ی ما
خوشاچه قدر خوبمرحمتلطف و مهربانی
خداونداای خدا، خدایاغوطه ورشناور
رَسبِرَسطلبخواستن، خواهش
سبز قامتامام زمان (عج)باغ خدابهشت
قامتقد و بالارو نمایدچهره نشان دهد
اساسی ترینمهم ترین، محکم ترین
اجابتجواب دادن، پاسخ دادن
صمیمیهمدل بودن، مهربان بودن
تأخیرعقب انداختن، درنگ کردن
مُفصّل ترینگسترده ترین، مشروح ترین
اطّلاعاتخبرها، آگاهی ها، دانستنی ها
معلوماتمجموعه ی دانش ها و آگاهی ها
تحقیقبررسی کردن، پرسیدن در مورد چیزی
هجریمربوط به هجرت پیغمبر (ص) از مکّه به مدینه
مراجعه کنندگانبرگشت کنندگان، کسانی که به جایی یا چیزی، بر می گردند
دیوانمجموعه ی شعرهای یک شاعر که در یک کتاب، چاپ شده است
شمسیسالی که بر مبنای گردش زمین به دور خورشید، محاسبه شده باشد
بیباشد (لهجه ی لُری است؛ چون باباطاهر به زبان لُری شعر می گفت)
دایره المعارفکتابی شامل اطّلاعاتی درباره ی علم، ادب، هنر و مانند آن ها، دانشنامه
نذرشرط و پیمان، آنچه شخص بر خود واجب گرداند که در راه خدا بدهد یا به جا بیاورد.
معنی کلمات درس رنج هایی کشیده ام که مپرس فارسی ششم

واژگان هم خانواده درس «رنج هایی کشیده ام که مپرس»:

شاغل – شغل- مشغولمؤلّف – تألیف
کتاب – کتب – کتیبهسلاح – اسلحه – تسلیحات
محافظ – حفاظ – حفاظتطبیب – طبّ – اطبّا
رجوع – مراجعه – مرجوعکامل – تکمیل – مکمّل
معنی کلمات درس رنج هایی کشیده ام که مپرس فارسی ششم

واژگان متضاد درس «رنج هایی کشیده ام که مپرس»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
غریبآشنامشرقمغرب
افزایشکاهشمقصدمبدأ
شروعپایانشرقغرب
ظاهرباطنپنهانآشکار
معنی کلمات درس رنج هایی کشیده ام که مپرس فارسی ششم

برچسب شده در: