در این نوشته با معنی کلمات درس رهایی از قفس و قدم یازدهم فارسی چهارم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس رهایی از قفس و قدم یازدهم فارسی چهارم

معنی واژه های درس «رهایی از قفس» و «قدم یازدهم»:

واژهمعنیواژهمعنی
بازرگانتاجرقول دادوعده داد، مقرر گردید
دلتنگپریشان، غمگینغلامنوکر، خدمتکار، بنده
ارمغانهدیه، سوغاتکارَمَتکه برای تو بیاورم
کوکجاستبی حکمتبدون دلیل خردمندانه
زهرهکیسه ی صفراقضاتقدیر، سرنوشت
غصهناراحتی، غمقافلهکاروان، گروه همسفر
پیغامخبر، پیام، مژدهکولشانه و دوش
از دست رفته استکنایه از مرده استزاریگریه ی سوزناک
زهره اش بدریدبسیار ترسیدزین از این
مأمورمسئول انجام کاریدریافتدانست، فهمید
گریستنگریه کردنبندطناب، ریسمان
ماجراداستان، اتفاقاسیرزندانی
کانکه آندلش برای آن سوختکنایه از ناراحت شد
مرغانپرندگانثروتمنددارا، توانگر
تویداخلدستمزدحقوق
علتدلیل، سبببی علتبدون دلیل
دلداری دهدهمدردی کند، غمخواری کند
شکر سخنشیرین سخن، شیرین گفتار
گنبد کبودمنظور آسمان آبی است، آسمان کبود
شگفت زدهکسی که تعجب کرده، متعجب
کنیزکخدمتکار، دخترک یا زنی که برده باشد
صحنهمنظره ای واقعی یا خیالی که رویدادی را نشان می دهد
تجارتبازرگانی، داد و ستد، معامله، بازرگانی کردن
تپیدجنبید، حرکت کرد ، بی قرار شد
بازگو کردنسخنی را دوباره گفتن، سخنی را دوباره بیان کردن
دلداری دهدهمدردی کند، غمخواری کند، تسلی دهد
شیرین زبانشیرین گفتار، شیرین بیان، شیرین سخن
سوغاتیره آورد، ارمغان، هدیه
خطّهپاره ای از زمین، شهر بزرگ، ناحیه، کشور
مشتاقدارای شوق، آرزومند، مایل،راغب
حبسزندانی کردن، بازداشتن، زندان، بازداشت
هم زبانهم صحبت، کسانی که با یک زبان حرف می زنند
نشانعلامت، نشانه، سهم، نصیب
خواجهبزرگ، سرور، تاجر، پولدار، ثروتمند
همتاهمانند، مثل، نظیر، مانند، معادل، مساوی
دنگصدایی که از برخورد با میله ها بلند می شود
خدمتکارآن که در خانه ی کسی کار کند
نفر(در این درس) واحد شمارش شتر است
قاطرحیوانی است که از ترکیب اسب و خر به وجود می آید
رأسواحد شمارش چهارپایان
فلاناشاره به شخص نامعلوم
خامبیهوده، ناپخته، نسنجیده
شادکامخوشحال، کامروا، کامران
گران بهابا ارزش، قیمتی، نفیس
گفت خامسخن ناپخته، بی تجربه
معنی کلمات درس رهایی از قفس و قدم یازدهم فارسی چهارم

واژگان هم خانواده درس «رهایی از قفس» و «قدم یازدهم»:

لذیذ – لذتحبس – محبوس
شگفت زده – شگفت انگیزمشتاق – اشتیاق – شوق
سکوت – ساکتوقت – اوقات
حال – احوالتجارت – تاجر – تجار
تعجب – متعجبشاکی – شکایت
حس – احساسعبور – عابر
علم – معلماسیر – اسارت
پیام – پیام رسان – پیامبر – پیامکموضوع – وضع – اوضاع
شرمنده – شرمسار – شرمگین
معنی کلمات درس رهایی از قفس و قدم یازدهم فارسی چهارم

واژگان متضاد درس «رهایی از قفس» و «قدم یازدهم»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
ثروتمندفقیررهاییاسارت
اسیرآزادپرسشجواب، پاسخ
زیبازشتشیرینتلخ
گران بهاارزاناسیرآزاد
بخواهنخواهساکتشلوغ
بالاپایینخامپخته
کوتاهبلند  
معنی کلمات درس رهایی از قفس و قدم یازدهم فارسی چهارم

واژگان املایی درس «رهایی از قفس» و «قدم یازدهم»:

ثروتمندطوطیسوغاتیارمغانکارمتخطه
پیغامصحنهموضوعخواجهزهرهشکر سخن
غارباغ وحشباغچهیک دفعهمأمورغصه
اتفاقاًقاطرحکمتبازرگانهندوستانغلام
قضای روزگارتجارتکنیزک لحظه ای  
معنی کلمات درس رهایی از قفس و قدم یازدهم فارسی چهارم

برچسب شده در: