در این نوشته با معنی کلمات درس ستاره روشن فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس ستاره روشن فارسی ششم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
وصیّتسفارش، توصیهکتبجمع کتاب
روزگار یابمزنده بمانمنخستاوّل
عَزّعزیز استجَلّبزرگوار است
عَزّ وَ جلّعزیز و بزرگوار استخدمتاحترام، بزرگداشت
زینهارزنهار، آگاه باشپارساپرهیزگار، پاکدامن
پیشه گیریدبه چیزی پرداختنهلاکنابودی، نیست شده
عیباشکال، ناپسندخویاخلاق
نیکخوبعطابخشش
گرانسنگینبدخوبداخلاق، اخمو
زادسن، زمان عمرحرمتاحترام
شیخمُعلّم مکتب خانهقانعراضی و خُرسند
مکتب خانهمدرسهلطف طبعشیرین سخنی
کوفتنکوبیدندر هم ریختگیآشفته بودن
آشفتهپریشانبحثگفت و گو
مُدّعیادعا کنندهمحفلمجلس
پناهنگهبان، پشتیبانخردعقل
آراستیزیبا کردیرهیراهی
خشنودراضی، خوشحالرستگارنجات یافته
فرجامپایان، عاقبتِ کار، آخر
ستودهستایش شده، پسندیده
حُکماجمع حکیم، دانشمندان
ادّعاطلب کردن مزیّتی برای خود
بَصَربینایی، روشنی دیده، دیدن
علماجمع عَلیم، عالِمان، دانشمندان
بدو گرَومتابع او شوم، از او اطاعت کنم
کوبهوسیله ی کوبیدن که بر روی در قرار دارد
دریغ نداشتیاز انجام دادن به کاری خودداری نمی کرد
آخرالزّمانآن قسمت از زمان که به روز قیامت وصل می شود
فلکوسیله ی مجازات و تنبیه کردن دانش آموز در زمانِ گذشته
حصیرنوعی فرش یا گستردنی که از نی یا گیاه دیگری بافته می شد
معنی کلمات درس ستاره روشن فارسی ششم

واژگان هم خانواده درس «ستاره روشن»

عیوب – معیوب – عیب – معایبتوصیه – وصیت – وصایا
حریم – حرمت – حرمعلم – معلومات – عالم
هلاک – هلاکت – مهلکاطاعت – مطیع – طاعت
معنی کلمات درس ستاره روشن فارسی ششم

واژگان متضاد درس «ستاره روشن»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
نخستپایاندانانادان
کوتاهطولانیبهشتجهنم
عیبحسنحرامحلال
نزدیکدورفراواناندک
روشنتاریکدروغ گوییراست گویی
معنی کلمات درس ستاره روشن فارسی ششم

برچسب شده در: