در این نوشته با معنی کلمات درس سرود ملی فارسی پنجم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس سرود ملی فارسی پنجم

معنی واژگان درس «سرود ملّی»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اهتزازجنبش، حرکتبه اهتزاز در آمدبرافراشته شد
مهرخورشیدفرّشکوه، جلال
پایندهپایدار، استوار، پابرجاتفکّراندیشه، فکر
به خصوصمخصوصاًهیجان انگیزشورانگیز
از خود گذشتگیایثارتقویت کندنیرومند سازد
ایمانعقیده، باورعنبر نسیمخوش بو
اعتقاداتباور ها، عقیده هااعلامآگاه
غرورسربلندیسیمسکه ی نقره ای، پول
سراسرسرتاسر، تمام ، همهخرّمیشادابی، سرسبزی و طراوت
اندروندرون، داخلمرززمین، خطّه، کشور
گُهرگوهر، مرواریدپُر گُهرارزشمند
پایندهپایدار، همیشه، جاویداَرمخفّف اگر
مهرعشق، محبتپیشهشغل، کار، عادت، حرفه
دُرّمرواریدگوهرمروارید
بر گوبگوایزدیخدایی، الهی
خرمشاد، شادمان، خندانسرنوشتبخت، قسمت، طالع
سر زدطلوع کرد و افق، کناره، کرانه ی آسمان، خطی که به نظر می رسد در محل تقاطع زمین و آسمان قرار دارد
سرشتهمخلوط شده با چیزی، آغشته
برونمخفّف بیرون
چون کنمچه کار کنم، چگونه عمل کنم
خاورانمشرق، محل درخشش خورشید
فروغروشنایی، درخشش، پرتو نور
حق باورانکسانی که به حق و حقیقت باور دارند، دینداران، خداشناسان
احساساتجمع احساس، عواطف و هیجانات نسبت به کسی با چیزی
موزونخوش آهنگ، آهنگین، متناسب
ایثاردیگری را به خود ترجیح دادن، گذشت کردن از حق خود، از خود گذشتگی
ضامنکسی که مسئولیت کاری را می پذیرد، نگهداری و مراقبت کننده از چیزی
در جهان می درخشدبسیار معروف و مشهور بود
گام های استوارقدم های محکم، قدم های پایدار
سربلندیسرافرازی، افتخار و شکوه
خوشاچه قدر خوب است (شبه جمله)
گردن آویزآنچه به گردن آویخته شود، گردنبند
شورانگیزایجاد کننده ی هیجان، هیجان انگیز
تصوّر کنیدچیزی را در ذهن مجسّم کنید، گمان کنید
گرامی ترعزیزتر، محترم تر، گرانبهاتر
بَداندشمنان، انسان های بد سرشت
خارهسنگ خارا، نوعی سنگ سخت
به احساسات پاسخ دادبه حالت عاطفی و روحی آن ها، پاسخ داد
نواخته (سرود ملی نواخته شد)سروده، خوانده
معنی کلمات درس سرود ملی فارسی پنجم

واژگان هم خانواده درس «سرود ملّی»:

استقلال – مستقلاسلامی – مسلمان – مسلم – مسلمین
احساسات – حس – محسوس – حواسافتخار – فاخر – مفاخر – مفتخر
عظمت – عظیم – عظام – معظمخواسته – خواستن – خواهنده – خواهش
احترام – محترم – حرم – حریمضامن – تضمین – ضمانت
شهید – شهدا – مشهد – شاهدسازندگی – سازش – ساختن – ساخته
هنر – هنرمند – هنرمندانه – باهنرپاینده – پایدار – پایندگان
گردش – گردننده – گردیدن – گردان
معنی کلمات درس سرود ملی فارسی پنجم

واژگان املایی درس «سرود ملّی»:

اهتزازاُفقمهر خاورانفروغفراحساسات
اَرحاضراناستقلالعظمتخواسته هاآیینه
اعتقاداتاعلاممسابقاتشورانگیزغرورمعمولاً
تصوّر کنیدتفکّربه خصوصموزونهیجان انگیزروحیه
ایثارضامنتقویتبهمنواژه های اصلیجاودانگی
استوارعنبر نسیمزرّ و سیمموافقاندرونلاله و سنبل
مرز پُرگهرسنگ خارهگوهرزَرایزدیرهنما
گردن آویز طلااحترام می گذارندموسیقی و آهنگ
خلاصه ی افتخارات
معنی کلمات درس سرود ملی فارسی پنجم

واژگان متضاد درس «سرود ملّی»:

واژهواژه متضادواژهواژه متضاد
خاورانباختراناستقلالوابستگی
فریادسکوتپیروزیشکست
کوتاهبلندمشکلآسان
ارزشمندبی ارزششجاعتترس
سخت کوشیتنبلیاستوارسُست
هنرجادودورنزدیک
بدانخوبانسنگ خارهنرم
روشنتیره، تاریکآبآتش
معنی کلمات درس سرود ملی فارسی پنجم

برچسب شده در: