در این نوشته با معنی کلمات درس سوم زبان هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس سوم زبان هفتم

روزهای هفته:

معنیتلفظword
هفتهویکWeek
شنبهساتِردیSaturday
یکشنبهساندیSunday
دوشنبهماندیMonday
سه شنبهتیوزدیTuesday
چهارشنبهوِنزدیWednesday
پنجشنبهتِرزدیThursday
جمعهفرایدیFriday
معنی کلمات درس سوم زبان هفتم

ماه ها:

معنیتلفظword
ژانویهژانیوریJanuary
فوریهفِبرریFebruary
مارسمارچMarch
آوریلآپریلApril
مِهمِیMay
ژوئنجونJune
ژوئیهجولایJuly
اوتآگوستAugust
سپتامبرسپتِمبرSeptember
اُکتبراُکتوبرOctober
نوامبرنُوِمبِرNovember
دسامبردِسِمبِرDecember
معنی کلمات درس سوم زبان هفتم

اعداد:

معنیتلفظword
یکوانOne
دوتوTwo
سهتریThree
چهارفورFour
پنجفایوFive
ششسیکسSix
هفتسِونSeven
هشتاِیتEight
نهناینNine
دهتِنTen
یازدهاِلونEleven
دوازدهتواِلوTwelve
سیزدهتِرتینThirteen
چهاردهفورتینFourteen
پانزدهفیفتینFifteen
شانزدهسیکستینSixteen
هفدهسِون تینSeventeen
هجدهاِیت تینEighteen
نوزدهناین تینNineteen
بیستتواِنتیTwenty
سیتِرتیThirty
چهلفورتیForty
پنجاهفیفتیFifty
شصتسیکس تیSixty
هفتادسِون تیSeventy
هشتاداِیتیEighty
نودناین تیNinety
صدوان هاندردOne hundred
دویستتو هاندردTwo hundred
سیصدتری هاندردThree hundred
معنی کلمات درس سوم زبان هفتم

معنیتلفظword
سناِیجAge
چه وقت، چه زمانیوِنWhen
روز تولدبیرثدِیBirthday
دراینIn
واقعاًرییلیReally
چند سالهواولدHow old
الان، حالانَوNow
سالیِرYear
آهان، فهمیدمآی سیI see
تاریخدِیتDate
ماهمَونثMonth
روزدِیDay
تولدبیرثBirth
معنی کلمات درس سوم زبان هفتم

برچسب شده در: