معنی کلمات درس شازده کوچولو فارسی نهم + معنی کلمات نیایش

در این نوشته با معنی کلمات درس شازده کوچولو فارسی نهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس شازده کوچولو فارسی نهم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اهلیرام و مطیعشاهکارکار بزرگ و نمایان
آوخآه، افسوسلحنآواز خوش و موزون
آذرخشرعد و برق، صاعقهسعادتخوشبختی
تأملاندیشیدنترجیحبرتری دادن
درنگمکث، توقفظریفنکته سنج، زیبا، لطیف
توفیقپیروزیترسیمرسم کردن، کشیدن
از آنِمالِحوالیپیرامون، اطراف
رزقروزیکریماجوانمرد، بخشنده
تلخیصخلاصه شدهخو کردنعادت کردن
ذلتخاری، زبونیریادو رویی، تظاهر
فرقهگروه، دسته، طایفهخو کردنعادت کردن
آستاندرگاه، حضور، جنابفاشآشکار
کریماپروردگاررزقروزی
انعامبخشش، پاداشلطفمهربانی
خوعادتپروردهپرورش یافته
عزیزبزرگعقبیآخرت
آستاندرگاهیقینایمان، بینش
ذلتخواری، پستیمراندور نکن
زیستنزندگی کردنعطا کنببخش
بی ثمریبی حاصل، بی باریحسرتافسوس
سوگوارماتم، عزادارارادهقصد، پشتکار
وقارآهستگی و بردباریعزتبزرگی
هضمتحلیل غذا در معدهوقاربزرگواری
آذرخشرعد و برقفراغتآسودگی
عزیمتسفر کردفاشآشکار شدن
کارفرمارئیسمالکصاحب، دارنده
نغمهآوازوداع کردنخداحافظی کردن
عطاءبخشش، دهش، بخشیدن
لابدناچار، ناگزیر، به ناچار، مجبور
فراغتآسایش، آسودگی، رهایی
سرورشادمانی، خوشحال شدن
بی ریاصاف و ساده، بی غل و غش
فرقهگروه های مذهبی، حزب
معنی کلمات درس شازده کوچولو فارسی نهم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه