در این نوشته با معنی کلمات درس شهدا خورشیدند فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس شهدا خورشیدند فارسی ششم

معنی واژگان درس «شهدا خورشیدند»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
چونمانندحادثهاتّفاق، رویداد
کم نظیربسیار خوب، کماصرارپافشاری کردن
خلّاقآفریننده، سازندهبالأخرهسرانجام، عاقبت
جرأتشهامت، جسارتخواب عمیقخواب سنگین
اثر نداشتموجب تغییر نشد، مؤثّر واقع نشد
اجرابه مرحله ی عمل در آوردن طرح و برنامه
کرسیچهارپایه ی چوبی که در زمستان در چاله ی آن آتش زغال می ریزند و روی آن لحاف می گذارند و دور آن می نشینند
معنی کلمات درس شهدا خورشیدند فارسی ششم

واژگان هم خانواده درس «شهدا خورشیدند»:

شهید – شهدا – شهادتشغل – شاغل – مشغول
حوادث – حادثهرضا – راضی – رضایت
مثال – تمثیل – مثلسفر – مسافر
معنی کلمات درس شهدا خورشیدند فارسی ششم

واژگان متضاد درس «شهدا خورشیدند»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
خارجداخلآسانسخت، مشکل
خواببیدارزیبازشت
پرخالیخیرشر
فروتنیغرورپیادهپیاده
معنی کلمات درس شهدا خورشیدند فارسی ششم

برچسب شده در: