در این نوشته با معنی کلمات درس عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس عهد و پیمان، عشق به مردم، رفتار بهشتی، گرمای محبّت فارسی هفتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
متواضعفروتن، افتادهصمیمیبا محبت
دقیقریزبینمنظممرتب، با انضباط
دانش آموختگیتحصیل و درس خواندنعهدپیمان
پایبند می ماندندعمل می کردندموظفمسئول
موظف می دانموظیفه ی خود می دانماصلاحدرستی، نیک اندیشی
توصیهسفارشتکالیفجمع تکلیف
رئیس جمهورمدیر اجرایی کشورنخستابتدا
مطهّرپاک و مقدّسصحنمیدان، حیاط
وضعحالت، وضعیترئیس جمهور وقترئیس جمهور آن زمان
به هم ریختهآشفته و بی نظمجلسهنشست و گردهمایی
خوراکغذا خوردنمعینمشخص، تعیین شده
عوض نمی شدتغییر نمی کردخصلتویژگی رفتاری، خُلق و خو
جفتدو تاهجومحمله
امانایمن، امنیتدر امان بودندر پناه بودن
عیباشکال، ایرادتحملصبر کردن، شکیبایی
موقعهنگامشباهتشبیه بودن، همانند بودن
کهنسالقدیمیکنجکاویتوجه، پیگیری
عابرانرهگذرانبی توجهبی اعتنا
سیتلاشزوزهصدای گرگ
اصلاًبه هیچ وجهمکث کردتوقف کرد، ایستاد
انگاربه نظر، گویاغلتیدندسُر خوردند
جدیکسی که به کارهای خود اهمیت می دهد
غیبتحاضر نبودن (پشت سر دیگری حرف زدن)
فقیرنیازمند، ندار، بی چیز، محتاج
خلوتبدون شلوغی، کم رفت و آمد

برچسب شده در: