در این نوشته با معنی کلمات درس فضل خدا فارسی پنجم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس فضل خدا فارسی پنجم

معنی واژگان درس «فضلِ خدا»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
فضلبخشششمار کردنشمردن، حساب کردن
بحردریابرّنیکی
اَنجمجمع نجم، ستاره هالیلشب
نهارروزاجزاجمع جزء، بخش ها
خاک مُردهخاک بی حاصلتأثیراثر کردن
بیخبُن، اصل، اساستوحید گویستایشگر
و بستنها، فقطحسرت می خوردندافسوس می خوردند
غرورسربلندیخودبینیغرور، تکبر
برکهآبگیر، تالابنسیم ملایمیباد آرامی
مغرورمتکبّر، خودخواهگلبرگبرگ گل
به شگفت آمدتعجّب کردتشکّر کنسپاسگزاری کن
لازم نیستنیازی نیستمشخّصمعلوم، معین
گِردکاندرخت گردو، گردوشکرتشکر تو را
بلای وحشتناکیگرفتاری سختی
کهچه کسی (که تواند شمار کرد؟)
شاخ برهنهشاخه ی بدون برگ و میوه
بنی آدمفرزندان آدم (ع)، انسان ها
زمزمهنغمه، سرود، زیر لب سخن گفتن، آواز خواندن
شاخسارجای پر شاخ و برگ درخت، شاخه های درختان
سراغدر جستجوی چیزی رفتن
تحسین می کردستایش می کرد، آفرین می گفت
تحسینآفرین گفتن، تشویق کردن
جذبچیزی را به سوی خود کشیدن، کشش، ربایش
لب به سخن باز کردکنایه از شروع به حرف زدن کرد
خالقآفریننده، به وجود آورنده
ناگهانغیر منتظره، پیش بینی نشده
جالیزکشتزار خربزه، هندوانه ، خیار و مانند آن
الله اکبرخدا بزرگتر است (در این درس برای تعجّب و شگفتی آمده است.)
به به!برای نشان دادن رضایت از امری به کار می رود و یک جمله به حساب می آید.
بلای وحشتناکی به سرم می آمدبه گرفتاری سختی دچار شدم
از پشت کوه بیرون می آمد[خورشید] طلوع می کرد.
خورشید، نورش را پشت کوه ها پنهان می کردخورشید، غروب می کرد و شب، فرا می رسید
از کار خدا هیچ سر در نمی آورممن متوجه راز های خداوند نمی شوم.
معنی کلمات درس فضل خدا فارسی پنجم

واژگان هم خانواده درس «فضلِ خدا»:

فضل – فاضل – فضلا – فضیلتاَنجم – نجوم – نجم – منجم
لیل – لیالیشکر – شاکر – تشکر – مشکور
تأثیر – مؤثر – اثر – آثارتوحید – وحدت – وحید – موحد
تحسین – حُسن – محسن – احساننمایش – نمایشگاه – نماینده – نمایان
تعریف – معرّف – معرّفی – معارفدیدن – دیدنی – دیدار
نقّاشی – نقش – نقوش – نقشه
معنی کلمات درس فضل خدا فارسی پنجم

واژگان متضاد درس «فضلِ خدا»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
بحربرلیلنهار
مردهزندهبرهنهپوشیده
بزرگکوچکزیبازشت
خواببیدارمغرورفروتن، متواضع
غمگینشاد  
معنی کلمات درس فضل خدا فارسی پنجم

واژگان املایی درس «فضلِ خدا»:

افضلبحربرّانجُملیل و نهارتأثیر
بستان میوهلاله زارشاخ برهنهپیرهن نوبهارتوحیدگویبنی آدم
زمزمهشاخسارغروربگذاردخودبینیصحبت
لذّتحلقهتعریففاصلهتوجّهیگلبرگ هایش
عادتتشکّرجذبسپاسگزارموادّ غذاییاقیانوس
وظیفهخالقمتوجهباعثنسیم ملایمیشروع
اُلاغجالیز خربزهگردکانالله اکبروحشتناکیبه سمت علفزار
اجزای خاک مردهحسرت می خوردندبه سراغ برکه ای می رفت
تحسین می کرد
معنی کلمات درس فضل خدا فارسی پنجم

برچسب شده در: