معنی کلمات درس قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم


haladars آبان 5, 1401 دقیقه مطالعه
معنی کلمات درس قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم

در این نوشته با معنی کلمات درس قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اذیتآزار دادنواقعاًبه درستی
حقشایسته، سزاوارتمام تمامکامل، همه
مهمان خانهمسافر خانهمعلومآشکار
فوریسریع و زودشلوغپر سر و صدا
ولوپخش و پراکندهحسابیکامل، فراوان
گلهشکایت و دل خوریرضایتخشنودی
سعیتلاش و کوششتقصیرسهل انگاری و کوتاهی
سراسرهمه، تمامکثیفآلوده
زور گفتنظلم و ستم کردن
عقلم می رسیدمن درست فکر می کردم
عجیبشگفت انگیز، شگفت آور
حسابی شلوغ شدهکاملاً شلوغ (پر سر و صدا) شده
یک عالممقدار زیاد، به اندازه وسعت یک دنیا
معنی کلمات درس قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه