در این نوشته با معنی کلمات درس قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
اذیتآزار دادنواقعاًبه درستی
حقشایسته، سزاوارتمام تمامکامل، همه
مهمان خانهمسافر خانهمعلومآشکار
فوریسریع و زودشلوغپر سر و صدا
ولوپخش و پراکندهحسابیکامل، فراوان
گلهشکایت و دل خوریرضایتخشنودی
سعیتلاش و کوششتقصیرسهل انگاری و کوتاهی
سراسرهمه، تمامکثیفآلوده
زور گفتنظلم و ستم کردن
عقلم می رسیدمن درست فکر می کردم
عجیبشگفت انگیز، شگفت آور
حسابی شلوغ شدهکاملاً شلوغ (پر سر و صدا) شده
یک عالممقدار زیاد، به اندازه وسعت یک دنیا
معنی کلمات درس قلب کوچکم را به چه کسی بدهم فارسی هفتم

برچسب شده در: