در این نوشته با معنی کلمات درس ما می توانیم فارسی هفتم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس ما می توانیم فارسی هفتم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
بازنشستگیپایان دوره ی کارفراهم آورمتهیه کنم
سختبسیارمشغولسرگرم
اوراقجمع ورقه، برگه هاارادهخواست
سماجتپافشاری، اصرار کردنکنجکاوجست و جو گر
وادارمجبورعاقبتپایان
کافیبسبالأخرهسرانجام
دفنخاکسپاریگودالچاله
موقعهنگاماطاعتپیروی
متأسفانهبا اندوهانجمنمحل جلسه
اداراتجمع اداره، سازمان هااینکحالا
ابدیهمیشگی، جاودانقرینهمراه، نزدیک
رحمتبخششعنایتلطف، توجه
شکوهمندبا عظمت، باشکوهنمادیننمایشی
فوتمرگتدفیندفن کردن
نصیحتپند و اندرزنوجدید
کاشانهخانهاز یاد نمی بردفراموش نمی کرد
مغرورخودپسند، متکبرفرمانامر، دستور
از کار افتادهناتوانجلادمأمور شکنجه
شیروانیسقف شیبدارمخفیپنهان
انباریمحل نگهداری بارکاهدانمحل نگهداری کاه
موفقیتپیروزیرویاروییروبرو شدن
ارواحجمع روح، روح هادلداریغمخواری
عاقلانهاز روی عقلارزندانه ی پرندگان
انعامپاداش، عطا و بخششوعده گاهمحل قرار
صادر کردابلاغ کردلغوباطل
خداونداای خدابه حق سوگندبه، قسم به
نیک مردانجوان مردان، بزرگواراننیکخوب، نیکو
محرومبی بهره، بی نصیبگراگر
ده (زبانی ده)بدهاسرارجمع سر، رازها
روانروح و جانجویدطلب کند
غفلتفراموشیبرفروزانروشن کن
معنیمعنویت، غیر مادیبه (به معنی)با، به وسیله ی
جای آن هستروا است، به جا استخوانمصدا می زنم
نقش می بستشکل می گرفت
اعلامیهاطلاعیه کتبی و شفاهی
حداقلدست کم، کمترین مقدار
بلافاصلهفوری، تند، بدون اتلاف وقت
قرین رحمتهمراه با بخشش و مهربانی
آمیندعا برای استجابت دعا
ترحیمطلب آمرزش و مغفرت برای مرده
برگزار کردنبرپا کردن و ترتیب دادن
تسهیلاتجمع تسهیل، امکانات، اقداماتی برای آسان شدن کار
احوالجمع حال، وضعیت جسمی و روحی
شایعهخبر دروغ گسترش یافته
پیش کشیهدیه به شخص بزرگ و والامقام
غلهمحصول زراعت و کشاورزی مانند گندم، جو و ذرت
بومسرزمین، در این شعر به معنی بارگاه خداوند
معنی کلمات درس ما می توانیم فارسی هفتم

برچسب شده در: