معنی کلمات درس مدرسه هوشمند و نیایش فارسی چهارم + کلمات هم خانواده، متضاد و سخت

در این نوشته با معنی کلمات درس مدرسه هوشمند و نیایش فارسی چهارم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس مدرسه هوشمند و نیایش فارسی چهارم

معنی کلمات درس «مدرسه ی هوشمند» و شعر «نیایش»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
لمسیقابل لمسدلنشینجذاب، زیبا و قشنگ
نمایانآشکارباز آیبرگرد
طعممزهکامرانپیروز، موفق
بی ثمربی فایدهکژکج
تلف کردننابود کردن، تباه کردنکج گفتنسخن نادرست گفتن
حامینگهبان، پشتیبانثناستایش، ستودن
ذاتوجود، هستیاثرنشان، علامت
طفلکودکرسول اللهپیامبر خدا
مجازیغیر واقعیمعرفتشناخت
فضلبخششاحسنتآفرین
صوابدرست، راستعلافبیکار
هاج و واجشگفت زده، گیجتوفیقموفقیت، کامیابی
لفظزبانالهاخدایا
صاحبدارنده، مالکرطبخرمای تازه
عیبنقص، کمبودبازدوباره، از نو
ناظربینا، نظاره گر، بیننده
رحمتمهربانی، بخشایش، دلسوزی
منع کردنمانع شدن، بازداشتن
مستجابپذیرفته شده، برآورده شده
فناوریاستفاده از علم در کارهای مختلف مانند پزشکی و …

کلمات هم خانواده درس «مدرسه ی هوشمند» و شعر «نیایش»:

لذت – لذیذنفس – تنفس
حاضر – حضور – محضرمعرفت – تعریف – عرف – عرفان
عمیق – عمق – اعماققسمت – تقسیم
معذور – عذر – معذرتانصاف – منصف
توفیق – موفقیتناظر – نظر – منظور
حامی – حمایتفضل – فاضل
واقعی – واقعیت – واقعاًمنتقل – انتقال
اعتبار – معتبرعظمت – عظیم – اعظم
اثر – تأثیر – مؤثرمستجاب – اجابت

کلمات متضاد درس «مدرسه ی هوشمند» و شعر «نیایش»:

واژهواژه متضادواژهواژه متضاد
واردخارجمجازیواقعی
آغازپایاندوستاندشنان
شادغمگین، ناراحتشلوغخلوت
پُرخالیحاضرغایب
آسانسختجدیدقدیم
زیبازشتاولینآخرین
برّاقکدرتند تندآرام آرام

کلمات املایی درس «مدرسه ی هوشمند» و شعر «نیایش»:

منتقلفاصلهمعرفتمعرفیصفحه ایحاضر
رایانهاحتیاجنقالهواقعیفناوریپیشرفت
شگفت زدهغر بزندتلف کنیاشکالعلافبرّاق
هاج و واجعظمتمعذوریمتعمیربی ثمرفضل
رحمتصوابمستجابحضرتذاتلفظ ثنا
ثنا می سرایم

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 1 رای

+ارسال دیدگاه