در این نوشته با معنی کلمات درس میوه هنر فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس میوه هنر فارسی ششم

معنی واژگان درس «میوه ی هنر»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
جورظلم و ستمبیخ و بنریشه
کاینکه اینموسمفصل، دوره
بار‌میوهنالیناله می‌کنی
تودهمقدار زیاد، تلنبارهیمههیزم، چوب خشک
دهقانکشاورزتنوراجاق
بگریستگریه کردآوخدریغ و افسوس
گیتیجهان، دنیاز آتشاز آتش
اِدباربدبختیسوختسوزاند
فرجامعاقبت کار، پایانسزاوارشایسته
حکمتداناییدکّهدکان کوچک
نا کردهانجام ندادهنه سودی ستسودی ندارد
سالتسال تورنجسختی، ناراحتی
جاهلناداندرمیانه ی سخندر بین سخن گفتن
سختبسیاردلتنگناراحت
خوارپست و حقیر، تو سری خور
آتشگرروشن کننده آتش، آتش افروز
زارناتوان و درمانده، گریه با سوز و گداز
فلانواژه ای است برای اشاره به شخص نامعلوم
معنی کلمات درس میوه هنر فارسی ششم

واژگان هم خانواده درس «میوه ی هنر»:

شرق – مشرقمحصول – حاصل
ظهور – مظهرصداقت – صادق – صدق
عطر – معطّر – عطّار
معنی کلمات درس میوه هنر فارسی ششم

واژگان متضاد درس «میوه ی هنر»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
فرجامآغازسودضرر
آهستهسریعآساندشوار
بسیاراندک  
معنی کلمات درس میوه هنر فارسی ششم

برچسب شده در: