در این نوشته با معنی کلمات درس نام آوران دیروز امروز فردا فارسی پنجم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس نام آوران دیروز امروز فردا فارسی پنجم

معنی کلمات درس «نام آوران دیروز، امروز، فردا»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
موضوعمطلبمنظّممرتّب، نظم داده
خیره می شدیمزل می زدیمجاویدانهمیشگی، ابدی
بزرگ مردانمردان بزرگدیروز و امروزگذشته و زمان حال
کشمکشستیزه، جدال، دعوالحنآهنگ
تصویر سیماشکل چهرهسراخانه، کاشانه، بنا
رهمخفّف راهخُجستهفرخنده، مبارک
خوش نمازیبا، آراسته، چیزی که ظاهرش خوش آیند باشد
معاصرهم زمان، هم دوره
مزاحمتان نمی شویمبه شما زحمت نمی دهیم
جالبیجذّابی، شایسته ی توجّه
گلگونسرخ رنگ، به رنگ سرخ
چیده شده بودردیف و مرتّب، شده بود
محو تماشا شدنغرق تماشا شدن، با تمام حواس و وجود تماشا کردن
محو چیزی شدنفقط به یک موضوع اندیشیدن، غرق در کاری شدن
متوجّه خود کردتوجّهش را به خود جلب کرد
دلاورانجنگجویان، انسان های شجاع
جلب کردجذب کرد، به سوی خود کشید
فناوریبهره گیری از ابزارهای علمی و صنعتی جدید در کارهای صنعتی، کشاورزی، پزشکی و …
هسته ایمربوط به هسته ی اتم، اتمی
لحنش را عوض کردنوع آهنگ گفتنش را تغییر داد
تعریف می کردندبازگو می کردند، نقل می کردند
ناگزیرلازم، حتمی، آنچه که ضروری است
تحویل دادمسپردم، چیزی را به کسی دادم
ان شاء اللهاگر خدا بخواهد، اگر ایزد بخواهد
روانه شدیمحرکت کردیم، راهی شدیم
پُر خونراه پُر از خون، راهی که انسانهای بسیاری کشته شدند
مَرسادنرسد، امیدوارم نرسد، فعلی که برای دعا و نفرین به کار می رود
بهروزینیک بختی، خرّمی، خوشبختی
رمزسِر، راز نهفته، پوشیده گفتن
نگاه هایم به … دوخته شده بودبه کنایه نگاه می کردم، زُل زده بودم
فصل (فهرست مطالب فصل را نگاه کرد)قسمتی از کتاب
معنی کلمات درس نام آوران دیروز امروز فردا فارسی پنجم

کلمات هم خانواده درس «نام آوران دیروز، امروز، فردا»:

ظهر – ظاهر – مظاهر – مظهرگفت و گو – گفتار – گفتی – گویش
منظّم – نظم – ناظم – تنظیمصاحب – اصحاب – مصاحب – تصاحب
غرق – غرقه – مستغرق – اغراقلطف – الطاف – تلطیف – لطیف
جلد – مجلّد – تجلید – مجلّهمعاصر – عصر – عصرانه
مخصوصاً – خصوص – خاص – خاصّهمقدّس – تقدُّس – قدس – تقدیس
صبر – صابر – صبورتعریف – معارف – عُرف – عرفان
جمع – جامع – مجامع – جمیعاتّحاد – وحدت – متّحد – واحد
صلح – صالح – صلاح – مصلحتعاشقان – عشق – عاشق – معشوق

واژگان متضاد درس «نام آوران دیروز، امروز، فردا»:

واژهواژه متضادواژهواژه متضاد
بلندترکوتاه تربیشترکمتر
خوش اخلاقبد اخلاقایستادیمحرکت کردیم
پشترویمنظّمنامرتب
مناسبنامناسبامروزدیروز
برخاستمنشستمخداحافظیسلام کردن
گذشتهحالنامنظّممنظّم
امیدنا امیدیخجسته نامبارک
پُرخالیپیروزیشکست
تازهپژمرده  
معنی کلمات درس نام آوران دیروز امروز فردا فارسی پنجم

کلمات املایی درس «نام آوران دیروز، امروز، فردا»:

بعد از ظهرمطالعهبهروزیبهمنموضوعصحبت
دقیقهپنجاه سالهمنظّمخوش نماتصویرشکفته
همان لحظهصاحباین طوریورقمزاحمتانمحو
غرقصدامتوجّهمهینلطفکشمکشی
فصلجلبصلحمعاصرمخصوصاًعاشقان
دفاعِ مقدّسشهدارمزمصطفىمقدّممسعود
رضایی نژادبقیّهبگذارصبرمطلب جالبیلحنش
عوضجلسهتعریفمی خواستتصویر سیمابرخاستم
ناگزیرتحویلان شاء اللهجمعسپاسگزاریخداحافظی
روانهسراسپیدهکزینخُجستهگلگون
مَرسادبچّه های کوچهفهرست مطالب
خیره می شدیمچهره های رشیدفناوری هسته ای

برچسب شده در: