معنی کلمات درس نام نیکو فارسی پنجم+ کلمات متضاد ، هم خانواده و املایی

در این نوشته با معنی کلمات درس نام نیکو فارسی پنجم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس نام نیکو فارسی پنجم

معنی وکلمات درس «نامِ نیکو»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
جُست ­و جوگرجست­ و جو کنندهاستعدادذوق، توانایی
دلنشینخوشایند و پسندیدهزمزمهزیر لب سخن گفتن
هیجانشور، ذوق، اشتیاقخشتآجرِ خام
تشویقتحسین، آفرین گفتنضایعتباه شده، تلف شده
کنجکاوجست­ و جوگر، علاقه مند نسبت به پیگیری موضوعی
شبانگاهبه هنگام شب؛ «گاه» پسوند زمان است: شبان + گاه
خیال انگیزآن چه سبب تخیّل می شود
فوق العادهفراتر از برنامه ی معمولی، غیر عادی، غیر معمولی
قلم موقلمِ مودار مخصوص رنگ روغن که نقّاشان به کار برند و آن انواعی دارد
تحسین آمیزهمراه با ستایش و آفرین، شایسته ی تعریف و ستایش
مشغول کرداو را به انجام کار وادار کرد
ستوده اندستایش کرده اند، تحسین کرده اند
شفافیّتصاف و روشن بودن، آشکار بودن
سپیده دمزمان برآمدن سپیده، سحرگاه، بامداد
بوم (آماده کردن قلم موها و بوم ها)زمینه ی آماده شده از پارچه و غیره که روی آن نقّاشی می کشند
بکشد (در دفتر آنها نیز بکشد)نقّاشی کند، طرّاحی کند
معنی کلمات درس نام نیکو فارسی پنجم

کلمات هم خانواده درس «نامِ نیکو»:

نقش – نقوش – نقّاش – نقشهمساجد – سجده – مسجد – سجود
مشغول – شغل – شاغل – مشاغلحافظ – حفظ – محفوظ – حافظه
تشویق – مُشوّق – شوق – اشتیاقمحمود – حامد – حمد – تحمید
ذهن – اذهان – ذهنیّت – ذهنیضامن – تضمین – ضمانت – ضمین
شهرت – مشهور – مشاهیر – شهیر

کلمات متضاد درس «نامِ نیکو»:

واژهواژه متضادواژهواژه متضاد
بی صبرانهبا آرامشهیچ چیزهمه چیز
کم حرفپُر حرفپُرکارکم کار
سیاهیسفیدیغرورتواضع
شبانگاهصبحگاه  

کلمات املایی درس «نامِ نیکو»:

کنجکاوجست­وجوگرمحمودزاینده رودستون هانقش ها
ضایعنقّاشیمی خواستندتصویرگذاشتقلم موها
بوم هامشغولشعرحافظزرنگارزمزمه
بعدطرّاحیهنگامخوش حالیهیجانسپیده دم
شفّافیّتگذرانخشت هاشروعتحسین آمیزهنرمندی
تشویقشمراقبغرورآفتآهونیم رُخ
ضامن آهوگلّهذهنیهیجان بی صبرانهبَه بَه
مطمئنمشهرت جهانینگارهعصر عاشوراسوگوارستوده اند
سرامساجد اصفهانجلال الّدین محمّد
سعدیغروب های خیال انگیزاستعدادی فوق العاده

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه