در این نوشته با معنی کلمات درس نیکی فارسی یازدهم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس نیکی فارسی یازدهم

معنی واژگان درس «نیکی»:

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
حلاوتشیرینیحلاوت سنجشیرینی بخش
نژندخوار و زبون، اندوهگینتیره راییبد اندیشی، گمراهی
احساننیکی کردن، بخششمی بایستلازم و ضروری بود
وضعوضعیت، حالتنینه (حرف تسویه)
قرینهمراهاقبالخوشبختی، سعادت
فروماندنمتحیّر شدنصُنعآفرینش، آفریدن
چونچگونهنگون بختبد بخت
در این بوددر این فکر بودشوریده رنگآشفته حال
برآمدبیرون آمداینضمیر اشاره
دگر روزروز دیگرروزی رسانخداوند
کَرَمبخشش، لطفشدرفت
دیدهچشمبینندهآگاه، هوشیار
کزینکه از اینمورمورچه
پیلانجمعِ پیل، فیل هاچووقتی که
زَنَخدانچانهجیبگریبان، یقه
بخشندهروزی دهنده، خداوندچندیمدّتی
دَغَلناراست، حیله گرشَلدست و پای از کار افتاده
سعیتلاش، کارمانَدبمانَد
واماندهباقیماندهبخشایشعفوکردن، رحم کردن
درویشفقیربیفکنناتوان نشان دادن
سراخانهدو سرادو دنیا
قُوترزق روزانه، خوراک، غذا
تیمار خوردنغم خوردن، مراقبت، مواظبت
ادباربدبختی، سیه روزی؛ متضادّ اقبال
دون همّتکوتاه همّت، دارای طب پست و کوتاه اندیشه
چاشنی بخشآن چه برای اثر بخشی بیشتر کلام به آن اضافه می شود
چنگنوعی ساز که سرِ آن خمیده است و تارها دارد
محرابجای ایستادن پیشنماز در مسجد؛ اینجا گوشه یا کُنج منظور است
غیبپنهان، نهان از چشم؛ عالمی که خداوند، فرشتگان و … در آن قرار دارند
شُغالجانورِ پستانداری است از تیرۀ سگان که جزو رستۀ گوشتخواران است
توفیقآن است که خداوند، اسباب را موافق خواهش بنده، مهیّا کند تا خواهش او به نتیجه برسد؛ سازگار گردانیدن
معنی کلمات درس نیکی فارسی یازدهم

برچسب شده در: