در این نوشته با معنی کلمات درس هفت خان رستم فارسی ششم همراه شما هستیم.

معنی کلمات درس هفت خان رستم فارسی ششم

واژهمعنی واژهواژهمعنی واژه
به کردارمانندسر بر خاک نهادراز و نیاز کردن
بندگان را پناهپناهِ بندگانحیلهمکر و فریب
اهریمنشیطان و ابلیسقوی پنجهزورمند، توانا
سختپُر از رنج و زحمترهاییآزادی
دیدهچشمپیکارجنگ
نبردجنگچاک چاکپاره پاره
بدین سانبه این گونهز بهربه خاطر
چیرهغالب، پیروزچیرگیپیروزی
کمندطناب، بند، ریسمانگُردیپهلوانی، دلیری
بیمترسدستگاهشکوه، قدرت، عظمت
همدلیکرنگ، متّحددستپاچگیآشفتگی و نگرانی
نصیحتپند و اندرزهمهمهسر و صدا و شلوغی
هورافریاد شادی کشیدنتندیدر این درس «خشم»
بندطناب، ریسمان، اسارت
کشان کشانبه زور، در حالت کشیدن
غریبیبیگانه بودن، ناآشنا بودن
به خنجربا خنجر، به وسیله ی خنجر
نیایشراز و نیاز کردن با خداوند
داورانصاف دهنده، خدای تعالی
سهمگینخوفناک، ترس آور، ترسناک
یالموهای بلند پشت گردن اسب
دادگرکسی که با عدالت رفتار می کند
غلطیاشتباهی، کار اشتباه و خطا
حالت عجیبیحالت شگفت انگیز و غیر عادی
نخجیرشکار، حیوانی را که شکار کنند
کیکاووسپادشاه نادان و بی اراده ی ایرانی
قصدخواست و اراده برای انجام کاری
دلیرشجاع، در اینجا همان رستم است
هفت خاننام هفت مرحله از جنگ های رستم
خمدر این درس به معنی حلقه ی طناب
دیوانجمع دیو، موجودات خیالی و ترسناک
به خود آمدمهوشیار شدم، بر سر عقل آمدم
سبکیراحتی و آرامش (احساس سبکی کردم)
خطابشخصی را طرف مقابل سخن قرار دادن
زابلستاننام شهری در استان سیستان و بلوچستان
مبصردانش آموزی که از طرف ناظم، نظم کلاس را به عهده دارد
اژدهاجانور افسانهای بزرگ به شکل سوسمار که اغلب دو سر دارد
مرحلهفاصله ی بین دو منزل که مسافر طی می کرده است، قسمت
تیمار کردنمراقبت کردن، خدمت کردن، رسیدگی به آب و خوراک حیوان
سُمقسمت انتهایی انگشتان حیوانات که مثل کفش برای آن هاست
رخشاسم اسب رستم؛ در لغت به معنی رنگ سرخ و سفید مخلوط شده است
ارژنگ دیونام یکی از سرداران دیو سپید است؛ ششمین خان رستم، جنگ با ارژنگ دیو است
اُولادنام دیوی است که در خان پنجم، رستم با وی و سپاهیانش مواجه می شود و آن ها را تار و مار می کند
آذر گُشسبآتش تند و تیز، در شاهنامه کنایه از هرچیز مورد نیایش آمده و نیز اسم یکی از پهلوانان است
دیو سپیددر خان هفتم که رستم و اولاد به «هفت کوه» محلّ زندگی دیو رسیدند، رستم دست و پای اولاد دیو را بست و سپس به غار حمله کرد و دیو سپید را از پا درآورد
معنی کلمات درس هفت خان رستم فارسی ششم

واژگان هم خانواده درس «هفت خان رستم»:

وظایف – وظیفه                       عابر – عبور – معبر
مراحل – مرحلهرضایت – راضی
حوادث – حادثهحرکت – متحرّک – حرکات – تحرّک
معنی کلمات درس هفت خان رستم فارسی ششم

واژگان متضاد درس «هفت خان رستم»:

واژهمتضاد واژهواژهمتضاد واژه
آسانسختسرانجامآغاز
تشنهسیرابپیروزیشکست
قوی پنجهضعیف پنجهزشتزیبا
آسانسختوابستهمستقل
راضیشاکی  
معنی کلمات درس هفت خان رستم فارسی ششم

برچسب شده در: